5. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)

Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları her bir ünitenin testlerini, alıştırmalarını ve bunların yanıtlarını içermektedir. 5. Sınıf, ortaokulun ilk yılı olması sebebiyle son derece önemlidir ve bu geçişte İngilizce de seviye olarak arttığı için testleri ve yanıtlarını incelemekte fayda vardır.

 1. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları her bir ünitenin testlerini, alıştırmalarını ve bunların yanıtlarını içermektedir. 5. Sınıf, ortaokulun ilk yılı olması sebebiyle son derece önemlidir ve bu geçişte İngilizce de seviye olarak arttığı için testleri ve yanıtlarını incelemekte fayda vardır.

İçerik olarak 5. Sınıfın testleri ve alıştırmaları bu sınıfın İngilizce ünitelerinin tamamı olan 10 üniteyi içermektedir. Bu üniteler; Hello, My Town, Games and Hobbies, My Daily Routine, Health, Movies, Party, Fitness, Animal Shelter ve Festivals şeklindedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği
 1. Sınıf İngilizce üniteleri ilerleyen yıllarda da benzer şekillerde ilerliyor olsa da içerik olarak en temel ve gerekli bilgileri kelime ağırlıklı vermektedir.
  Öğrenciler özellikle kelime ezberlemede ve ilk kez gramer anlatımına geçildiği için Geniş Zaman benzeri yapılarda zorlanmaktadır. Bunu aşmak için de doğru İngilizce öğrenme tekniği ile çalışılmalı ve bağlamdan uzak ezberden kaçınılmalıdır.
  Aşağıda tüm ünitelerin testleri ve alıştırmalarına ulaşabilirsiniz:

İngilizce 5. Sınıf Ünite 1  Hello (Merhaba) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 1. ünitesinin ismi “Hello” yani “Merhaba” şeklindedir. Ünite içeriği ilk tanışma, selamlaşma, kendini tanıtma (greetings), karşındakini tanımaya yönelik sorular sorma, okul ders isimleri (school subjects), ülkeler, milliyetler, diller (Countries Nationalities / Languages), Günler (Days) ve Wh- Questions (5N 1K soruları) gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 1. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 1. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Ülkeler ve milliyetleri karıştırmak,

Tanışma sırasında öncelikli soruları yanlış kullanmak,

Okul ders isimlerini yanlış bilmek,

Günleri ay isimleri ile karıştırmak,

Wh questions yani 5N1K sorularının anlamlarını karıştırmak,

Prepositions yani edatlar konusundaki edatları (in, on, at gibi) yanlış kullanmak.

Testte toplamda 20 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 1 Hello (Merhaba) Testi

Test soruları aşağıdaki gibidir:

1. I’m Nina . I’m from ………………. I speak Greek.

A) Greece

B) Germany

C) the USA

D) Italy

2. -…………… are you from?

    +I’m from Turkey.

A) What

B) Which

C) Why

D) Where

3. – Where do you ……..?

     +At Ataturk Secondary school.

A) study

B) go

C) sleep

D) read

4.   She’s from Kyoto in Japan. She …………….. Japanese.

A) play

B) speaks

C) hates

D) writes

5.  – …………… do you have Maths classes?

     + On Mondays and Fridays.

A) What

B) What time

C) When

D) Which

6.  – What are you favorite school………..?

     + I like Maths and Social Sciences.

A) days

B) subjects

C) plays

D) exams

7. – Hi I am James. I am from England. Where are you from?

    +…………

A) I am from German.

B) I am Germany.

C) I am from Germany

D) I am from Russian.

8.  Lisa: I am from Germany. I speak ……….

A) Germany and French.

B) German and England.

C) Russia and English.

D) German and English.

9.  I like swimming. I ……

A) can’t swim

B) can swim

C) cant fly

D) can sing

10. I …………… ride a bicycle, but I ………….. drive a car.

A) do / can’t

B) am/ can’t

C) can’t/ can

D) don’t / can’t

Aylin:…………………………………

Sıla: My name is Sıla.

Aylin: ………………………………..

Sıla: I’m from Turkey

Aylin: Nice to meet you.

Sıla: ……………………………………

A) What is your name?

B) Where are you from?

C) Nice to meet you

D) What is your nationality?

11. Which of the following does NOT complete the

conversation above?

12.

I like……………………

A) P.E.

B) Social studies

C) science

D)art

Eren:     ……………………………..?

Hasan: I like English, Maths and Science

13. Which of the following completes the conversation?

A) What is your nationalty

B) How many languages do you speak

C) Where are you from

D) Which classes do you like

Mert:      Which classes do you like?

Rümeysa:…………………

14. Which of the following completes the conversation?

A) I like apple.

B) I can run fast.

C) I like English, art and science

D) I am from Turkey.

Look at the table and answer the question

15. Which question has NO answer?

A) How many languages does Martin speak?

B) Where is Martin from?

C) How old is Martin?

D) What is his nationality?

16. My favorite class is science.

Read the text and answer the question

Hello, I am Ayla. I’m Turkish but I live in Germany. I speak Turkish and German. My favorite class is art. I don’t like maths. I can’t solve maths problems. I can draw beautiful pictures and I can sing songs.

17. Which question has NO answer?

A) Can Ayla draw pictures?

B) What is her favorite school subject?

C) How old is Ayla?

D) Does she like maths?

Look at the table below and answer the questions 18,19

and 20.

Göktuğ’s timetable

18. According to the table, Göktuğ has I.T on……….

a) Tuesday and Thursday

b) Thursday and Friday

c) Monday

d) Tuesday

19. When is P.E.?

A) I like Physical education

B) It is on Monday

C) P.E. is his favorite class.

D) Osman is a clever student.

20. Which classes does he have on Wednesday?

A) Göktuğ has music, language class, maths, science and P.E. on Wednesday.

B) Göktuğ has music, double Turkish, language class and social studies on Wednesday

C) Göktuğ has language class, science, art, I.T. and maths on Wednesday.

D) Göktuğ has music, double Turkish, double language class and social studies on Wednesday

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-A

2-D

3-A

4-B

5-C

6-B

7-C

8-D

9-B

10-C

11- D

12- A

13- D

14- C

15- A

16- D

17- C

18- A

19- B

20- B

İngilizce 5. Sınıf Ünite 1  Hello (Merhaba) Alıştırmaları

 1. Use the sentences in the box and complete the dialogue.
I’m ten years old. Where are you from? Nice meeting you, too. How old are you? How many languages do you speak? Are you English? What’s your name?

A: Hello! I’m Sarah. ………………………………….

B: Hi! My name’s Diego. ………………………………….

A: No, I’m German. ………………………………….

B: I’m from Spain.

A: You speak Spanish, right?

B: Yes. I speak Spanish and English. ………………………………….

A: Two. I speak German and English.

B: ………………………………….

A: I’m eleven. And you?

B: ………………………………….

A: Nice to meet you.

B: ………………………………….

B. Fill in the blanks with countries, nationalities and languages.

1. I’m from Turkey. I’m ……………..……………. . I speak ……………..……………. .

2. I’m from England. I’m ……………..……………. . I speak ……………..……………. .

3. I’m from ……………..……………. . I ‘m Canadian. I speak ……………..……………. .

4. I’m from ……………..……………. . I’m Egyptian. I speak Arabic.

5. I’m from Italy. I’m ……………..……………. . I speak ……………..…………….

6. I’m from ……………..……………. . I’m Chinese. I speak ……………..……………. .

7. I’m from Japan. I’m ……………..……………. . I speak ……………..……………. .

8. I’m from the USA. I’m ……………..……………. . I speak ……………..……………. .

9. I’m from ……………..……………. . I’m ……………..……………. . I speak Spanish.

10. I’m from Australia. I’m ……………..……………. .

11. I’m from ……………..……………. . I’m Indian.

C. Fill in the blanks with classes.

1. ……………………….………. is Robert’s favorite class. He loves singing songs.

2. Liz doesn’t like ……………………….………. . She can’t draw pictures.

3. Ahmet’s enjoys ……………………….………. . He can do experiments.

4. Jack hates ……………………….………. . He can’t solve problems.

5. Mert and Merve dislikes ……………………….………. . They can’t play soccer and basketball.

D. Write the classes under the pictures.

E. Look at Richard’s timetable and answer the questions.

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
Physical EducationSocial StudiesMathsEnglishScience
Physical EducationScienceMathsMathsSocial Studies
MusicScienceDramaMathsSocial Studies
ArtEnglishDramaI.T.Physical Education
ArtEnglishMusicI.T.Physical Education

1. Which classes does Richard have on Monday?          ………………………………………………………………………………..

2. When does he have Maths?                                     ………………………………………………………………………………..

3. Does he have P.E. on Friday?                                  ………………………………………………………………………………..

4. How many classes a week does he have?                 ………………………………………………………………………………..

5. Does he have Maths on Tuesday?                            ………………………………………………………………………………..

6. Which classes does Richard have on Thursday?        ………………………………………………………………………………..

7. When does he have Science?                                   ………………………………………………………………………………..

F. Complete the texts with the information in the table.

 1. This is Otto. He’s from …………………… . He’s ………………..……..…. . He’s ………………..……. years old. He speaks ………………………….… and …………………. . His favorite classes are ……………………..……. and …………………….. .
 2. This is Chen. She’s from ………………….. . She’s …………..……….…. . She’s ………………..……. years old. She speaks only ..…..……….……. . Her favorite classes are …………………..……. and ……………………….
 3. These are Stefano and Rosa. They are from ……………………….. . They’re ………………..……….…. . They’re ………………..……. years old. They speak ……………..……….…… and ………………………… . Their favorite classes are …………………..……. and ………………………… .

G. FILL IN THE BLANKS WITH SUITABLE QUESTIONS.

Mark: ………………………………………………………………..?

Sue: My name’s Sue.

Mark: Nice to meet you, Sue. ………………………………………………….?

Sue: I’m from Britain.

Mark: …………………………………………………………….?

Sue: I’m eleven years old.

Mark: ……………………………………………………………….?

Sue: Two. English and German.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 1  Hello (Merhaba) Kelimeleri

Countries                    Nationalities / Languages

Türkiye(Turkey)          Turkish

Germany                    German

England (Britain)        English (British)

Italy                            Italian

France                        French

Grace                          Greek

Egypt                          Egyptian

Brazil                           Brazilian

Mexico                        Mexican

Canada                       Canadian

Spain                           Spanish

Russia                         Russian

China                          Chinese

Japan                          Japanese

Korea                          Korean

America (The USA)     American

School Subjects

Art :Görsel Sanatlar

I.T. (Information Technology): Bilişim Teknolojileri

Music :Müzik

Religion and Moral Education:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Turkish:Türkçe

Social Studies: Sosyal Bilimler

English: İngilizce

Science:Fen Bilimleri

Maths:Matematik

History: Tarih

Geography: Coğrafya

Days

Monday : Pazartesi

Tuesday: Salı

Wednesday: Çarşamba

Thursday:Perşembe

Friday:Cuma

Saturday:Cumartesi

Sunday:Pazar

Wh- Questions (5N 1K soruları)

What :Ne What is your name?/ What nationality are you?

When: Ne zaman When is your English class?

Where: Nerede/Nereye Where are you from?

Which: Hangi Which classes do you have today?

How Many:Kaç tane How many classes do you have a day?

How:Nasıl How are you? How are you doing?

How old:Kaç yaşında How old are you?

Vocabulary

Like: Hoşlanmak /sevmek

violin: keman

Love:Sevmek

age: yaş

Dislike:Hoşlanmamak, Sevmemek

family: aile

Enjoy: Hoşlanmak /zevk almak

class: sınıf

Hate: Nefret etmek

secondary school: ortaokul

Do an experiment: deney yapmak

primary school:ilkokul

Solve problems: Problem çözmek

favourite: en sevilen

Play: çalmak (Müzik aleti)

timetable: program, ders programı

Speak: konuşmak

Number: numara

Draw: çizmek (resim)

Grade: sınıf ( 5th Grade- 5.Sınıf)

Learn: öğrenmek

Guitar: gitar

Study:çalışmak

Language: dil

Country: ülke

Nationality: milliyet, uyruk

Flag: Bayrak

Pleasure: memnuniyet

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 2. ünitesinin ismi “My Town” yani “Benim Şehrim” şeklindedir. Ünite içeriği şehirde ya da ilçede yer alan mekanlar, yer yön tarifi, yer yön edatları gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 2. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Yol ya da gidilecek yerleri yanlış tarif etme,

Yönleri birbirine karıştırma.

Testte toplamda 12 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

1. A: I need colourful papers for my school project. Is there a ___________near here?

     B: Yes, there is one on the corner.

A) bakery

B) hospital

C) stationery

D) palace

2. Children are playing in the ______________.

A) barber’s

B) playground

C) pool

D) museum

3.A:I want to eat cake and drink coffee.

   B: Let’s go to a _________.

A) cafe

B) pharmacy

C) circus

D) police station

4. Cindy goes to__________to read books.

A) bookshop

B) library

C) butcher’s

D) zoo

5. A: I have a headache. What should I do?

    B: You should go to_________ and buy some medicine.

A) fire station

B) supermarket

C) train station

D) pharmacy

6. Görsele uygun seçeneği işaretleyiniz.

A)Turn left

B)Turn right

C)Cross the street

D)Go straight ahead

7. “The cinema is ……………………..the library

and the bakery.”

A)near

B)opposite

C)behind

D)between

8. Boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.

A:…………………… is Istanbul?

B: It is in Turkey.

A)How

B)Where

C)What time

D)What

9. Sırasıyla boşluklara gelmesi gerekenlerin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

………. straight ahead. ………. right. The pharmacy is ………. the left.

 1. get/walk/at
 2. run/come/in
 3. walk/leave/between
 4. go/turn/on

10. Boşluğa uygun düşen seçeneği işaretleyiniz.

How can I get to the city museum?

……………………………………………………

A)I brush my teeth every day.

B)Go straight ahead. It is on the left.

C)Let’s go to café.

D)It is half past ten

(11. ve 12. soruları krokiye göre cevaplayınız.)

11. “The toy shop is …………….the car park.”

A)near

B)next to

C)opposite

D)between

12. The police station is ………….the greengrocer.”

A)near

B)next to

C)opposite

D)between

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-C

2-B

3-A

4-B

5-D

6-B

7-D

8-B

9-D

10-B

11- C

12- B

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) Alıştırmaları

Exercıse A) Look at the plan and complete the sentences with “behind, opposite, next to,

in front of, near or between”

1-The supermarket is ……..………………the mosque.

2-The café is …………………..…………….the chemist.

3-The park is …………………………….the bus-stop.

4-The hospital is …………………………….the mosque

and the car park.

5-The chemist is ……………………..the supermarket.

6-The bus-stop is …………………………….the park.

Exercıse B) Look at the plan and write the directions.

1-Excuse me! Where is the cafe?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

2-Excuse me! How can I get to the police station?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2  My Town (Benim Şehrim) Kelimeleri

bakery: fırın

hospital: hastane

shoe shop: ayakkabı mağazası

bank: banka

hotel: otel

shop: dükkan

barber’s: berber dükkanı

library: kütüphane

shopping mall: alışveriş merkezi

bookshop: kitabevi

mosque: cami

stadium: stadyum

bridge: köprü

museum: müze

stationery: kırtasiye

bus stop: otobüs durağı

palace: saray

supermarket: süpermarket

butcher’s: kasap

pharmacy: eczane

theatre: tiyatro

cafe: kafe

playground: oyun alanı

tower: kule

castle: kale

police station: polis merkezi

toy shop: oyuncak dükkanı

cinema: cinema

pool: havuz

train station: tren istasyonu

circus: sirk

post office: postane

zoo: hayvanat bahçesi

fire station: itfaiye

restaurant: restoran

grocery: bakkal

school: okul

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) şeklindedir. Ünite içeriği iç mekan oyunları, dış mekan oyunları, geniş zamanda cümle kurma, olumsuz cümle kurma, soru sorma, hobilerden bahsetme gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 3. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Oyunların hangilerinin iç mekan hangilerinin dış mekan oyunu olduğunu karıştırma,

Geniş zamanda olumlu cümlelerde 3. Tekil şahıslarda fiilde “s” takısı koymayı unutma,

Geniş zamanda olumlu cümlede 1. Tekil şahısta fiilde “s” takısı kullanma,

Geniş zamanda olumsuz cümlede 3. Tekil şahısta “don’t” kullanma,

Geniş zamanda olumsuz cümlede 1. Tekil şahısta “doesn’t” kullanma,

Geniş zamanda olumsuz cümlede fiile “s” takısı getirme,

Geniş zamanda soru cümlesinde 1. Tekil şahısta başa “does” koyma,

Geniş zamanda soru cümlesinde 3. Tekil şahısta başa “do” koyma,

Geniş zamanda soru cümlesinde fiile “s” takısı koyma,

Hobilerden bahsederken geniş zaman kurallarını kullanmama.

Testte toplamda 14 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Testi

Test soruları aşağıdaki gibidir:

1. I love _________ tag with my classmates.

A) doing                      B) trying

C) making                   D) playing

2. I love _________ games. Chinese whispers is my favorite.

A) boring

B) outdoor

C) indoor

D) careful

3. My father watches football _________ every day.

A) rules

B) matches

C) hobbies

D) mountains

4. Amy likes doing origami because it is               _________ .   

A) favorite

B) fun

C) careful

D) outdoor

5. Marta : What is your favorite _________ ? 

    Nick : I love collecting stamps. 

A) hobby

B) ground

C) letter

D)  aunt

6. The _________ is very nice. Let’s go fishing. 

A) course

B) weather

C) age

D) paper

7.

 Donna likes indoor activities. Her favorite activities are going camping and playing hopscotch. She thinks they are fun.

Which underlined word is ODD?

A) indoor                    B) camping    

C) hopscotch              D) fun

8.

I. skip                        rope

II. play                       a mountain

III. do                        origami

IV. go                        swimming

Which pair is WRONG?

A) I      B) II      C) III    D) IV

9.

Martin loves playing _________ with his friends.

Which of the following DOES NOT complete the blank above?

A) a horse                   B) hide and seek

C) Chinese whispers   D) soccer

10.  

My brother likes  _________ .

A) hiking                     B) playing computer games

C) fishing                    D) playing hangman

12.

Choose the best title for the list above.

A) Outdoor Activities

B) Popular Games

C) Indoor Activities

D) Fun Games

13.

Which of the following DOES NOT complete the puzzle?

A) hangman                B) table tennis

C) puzzle                     D) chess

14.

Which of the following is ODD on the list above?

A) I      B) II     C) III    D) IV

Testin Cevapları:

Testin cevapları aşağıdaki gibidir:

1.D8.B
2.C9.A
3.B10.B
4.B11.B
5.A12.A
6.B13.D
7.A14.C

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Alıştırmaları

 1. Write the words under the pictures.

ride a horse     play marbles               go camping                 play hopscotch           go hiking        go ice‐skating

2. Complete the sentences with the words below.

lives     /          weather          /          skipping          /          win      /          fun      /          whispers /       playing            /          favorite

1. Martin  _____________ in France.

2. Marla likes __________  rope.

3. The ___________ is sunny. Let’s go camping.

4. I like doing origami because it is __________ .

5. We love indoor games. Chinese __________ is our favorite.

6. I am good at chess. I always _________ .

7. They enjoy __________  tag after school.

8. Cindy loves table tennis. It’s her ________     sport.

3. Match the halves of the phrases.

1. do ___ a) stamps

2. take ___ b) fishing

3. play ___ c) rope

4. go ___ d) a horse

5. skip ___ e) origami

6. ride ___ f)  a photo

7. collect ___ g) tag

4. Circle the correct options to complete the sentences.

1. I love outdoor / indoor games. Dodgeball is my favorite.

2. She can speak / catch three languages : Spanish, Italian and English.

3. Dora is good at playing tennis. She never loses / wins a match.

4. Origami is the art of folding and shaping square / paper.

5. What are the rules / letters of the game?

6. Your mother’s sister is your aunt / uncle.

5.Fill in the blanks with the correct forms of the verbs inthe brackets.

1. Teresa ______________ ( play ) tag at school.

2. I ______________ ( live ) in Paris.

3. My father ______________ ( collect ) stamps.

4. Kylie ______________ ( enjoy ) riding a horse.

5. Marta ______________ ( speak ) only one language.

6. ______________ she ________ ( go ) hiking at the weekend?

7. Rebecca and Sheila _____________ (do) origami after school.

6.Write the third person singular forms of the verbs below in simple present tense.

1. play _______________

2. go _______________

3. try _______________

4. carry _______________

5. do _______________

6. skip _______________

7. study _______________

8. watch _______________

9. take _______________

10.ride _______________

11.fix _______________

12.speak _______________

7.Write the negative forms of the sentences below.

1. Melissa and Jane swim on Mondays.

______________________________________ .

2. I play computer games after school.

______________________________________ .

3. Ramsey loves playing blind man’s buff.

______________________________________ .

4. My brother goes camping in summers.

______________________________________ .

5. We do origami in art classes.

______________________________________ .

6. I enjoy doing experiments.

______________________________________ .

7. Liz and I play tennis on Tuesdays.

______________________________________ .

8. Find and correct the mistakes in the sentences below.

1. My mother and I plays chess every day.

_________________________________________

2. Do Aylin and Lilly likes basketball?

_________________________________________

3. We doesn’t go camping together.

_________________________________________

4. They plays games after school.

_________________________________________

5. Kylie don’t play tic‐tac‐toe.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Kelimeleri

Ünite kelimeleri aşağıdaki gibidir:

Common Expressions

Teresa lives in Paris.                                      Teresa Paris’de yaşıyor.

Melda loves playing hopscotch.                    Melda sek sek oynamayı sever.

Ashley and Brad don’t like hangman.           Ashley ve Brad adam asmacayı sevmez.

I can swim well but I can’t do origami.         İyi yüzebilirim ama origami yapamam.

I love ice‐skating, but I dislike swimming.     Buz patenini severim ama yüzmeyi sevmem.

I also like table tennis.                                   Masa tenisini de severim.

We need two rackets to play tennis.            Tenis oynamak için iki rakete ihtiyacımız var.

Playing basketball is my favorite.                  Basketbol oynamak benim favorim.

Let’s have a match together.             Hadi beraber maç yapalım.

Let’s play marbles, then.                               O zaman, hadi bilye oynayalım.

Sorry, I can’t play football.                            Üzgünüm, futbol oynayamam.

The weather is nice.                                      Hava güzel.

That’s great.                                                  Bu müthiş.

Good idea!                                                     İyi fikir.

It’s a good idea.                                             Bu iyi bir fikir.

Be careful!                                                     Dikkatli ol!

You are right.                                                 Haklısın.

Mee, too.                                                       Ben de.

Verbs

play oynamak

ride sürmek / binmek

go gitmek

fold katlamak

shape şekil vermek

need ihtiyaç duymak

guess tahmin etmek

count saymak

draw çizmek

live yaşamak

speak konuşmak

lose kaybetmek

win kazanmak

swim yüzmek

try denemek

hate nefret etmek

jump zıplamak

find bulmak

enjoy sevmek

touch dokunmak

catch yakalamak

hop sekmek

run koşmak

hide saklanmak

Actıvıtıes

ride a horse ata binmek

play dodgeball yakar top oynamak

play hopscotch seksek oynamak

skip rope ip atlamak

play Chinese whispers kulaktan kulağa oynamak

play table tennis masa tenisi oynamak

take photos fotoğraf çekmek

go fishing balık tutmaya gitmek

ride a bike bisiklet sürmek

do origami origami yapmak

collect stamps pul koleksiyonu yapmak

play chess satranç oynamak

play tic‐tac‐toe XOX oynamak

go hiking doğa yürüyüşüne çıkmak

do roller skating tekerlekli paten yapmak

play checkers dama oynamak

climb a mountain dağa tırmanmak

play blind man’s buff körebe oynamak

play tag kovalamaca oynamak

play marbles bilye oynamak

play hangman adam asmaca oynamak

play computer games bilgisayar oyunu oynamak

go camping kampa gitmek

play hide and seek saklambaç oynamak

go  ice‐skating buz pateni yapmak

go swimming yüzmeye gitmek

go skating paten yapmaya gitmek

play basketball basketbol oynamak

play football / soccer futbol oynamak

do puzzles yapboz yapmak

Nouns

origami Japon kağıt katlama sanatı

paper kağıt

ball top

racket raket

hobby hobi

mountain dağ

rule kural

game oyun

camping  kamp yapma

activity aktivite / etkinlik

letter harf

square kare

ground yer / zemin

weather hava

match maç

course kurs

aunt hala / teyze / yenge

age yaş

country ülke

Adjectıves

favorite favori / en çok beğenilen

careful dikkatli

fun eğlenceli

indoor kapalı mekan

outdoor dış mekan

popular popüler

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 4. ünitesinin ismi My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) şeklindedir. Ünite içeriği the time(saatler), numbers(sayılar), talking about daily routines(günlük rutinlerden bahsetme) gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 4. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 4. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Saatlerden bahsederken, çeyrek geçe ve çeyrek var kavramı olan “quarter past” ve “quarter to” kullanımını unutma,

Saatlerde kullanılan kala ve geçe kavramlarını karıştırma; to ve past,

Saatlerde buçuk kavramını unutma; half past,

Sayılarda 13-20 arası sayıları ve 10’un katlarını birbirine karıştırma (thirteen – thirty),

Günlük rutinlerden bahsederken yapılan hatalar

Testte toplamda 5 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

1- My sister____________milk every night before she goes to bed.

a) sleeps

b) feeds

c) drinks

d) helps

2- A: What time do you ________ in the morning?

    B: At half past seven.

a) have lunch

b) go to sleep

c) have dinner

d) get up

3- A:What do you do after school?

    B: I_______________

a) plays computer games

b) combs my hair

c) listens to music

d) read a book

4- My sister wakes up at eight o’clock and ________her hands and face.

a) combs

b) brushes

c) washes

d) calls

5- A: How do you go to school?

    B: I _________to school.

a) arrive

b) feed

c) listen

d) walk

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-C

2-D

3-D

4-C

5-D

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Fill in the blanks wit h the correct verb.
 2. …………………… on the bus
 3. ……………………  breakfast
 4. …………………… a shower
 5. …………………… a book
 6. …………………… the ironing
 7. …………………… teeth
 8. …………………… to school
 9. …………………… shopping
 10. …………………… the bed
 11. …………………… the pet
 12. …………………… to music
 13. …………………… TV
 14. …………………… hair
 15. …………………… games
 16. …………………… dressed
 17. …………………… hands and face
 • Write down 5 games, 5 hobbies. (Aşağıya 5 adet oyun , 5 adet hobi yazınız.)

a)………………………………    a)………………………………

b)………………………………    b)………………………………

c)………………………………    c)………………………………

d)………………………………    d)………………………………

e)………………………………    e)………………………………

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Daily Routines

arrive at school: okula varmak

finish homework: ödevi bitirmek

have/take a bath: banyo yapmak

brush teeth: dişleri fırçalamak

get dressed: giyimek

have/take a shower: duş almak

call friends: arkadaşları aramak

get off the bus: otobüsten inmek

have a snack: atıştırmak

catch the bus: otobüsü yakalamak

get on the bus: akşam yemeği yemek

have classes: dersleri olmak

comb hair: saç taramak

get out of the bed: yataktan kalkmak

leave home: evden ayrılmak

come/get back home: eve dönmek

get up: kalkmak

listen to music: müzik dinlemek

do the ironing: ütü yapmak

go online: internete girmek

make the bed:yatağı düzeltmek

do homework: ödev yapmak

go out: dışarı çıkmak

play games: oyun oynamak

eat/have breakfast: kahvaltı yapmak

go shopping: alışverişe gitmek

read a book: kitap okumak

eat/ have lunch: öğle yemeği yemek

go to bed/sleep: yatmak

talk about the day: gün hakkında konuşmak

eat/have dinner: akşam yemeği yemek

go to school: okula gitmek

wake up: uyanmak

feed the pet: evcil hayvan beslemek

go to work: işe gitmek

wash hands and face: elleri ve yüzü yıkamak

watch TV: televizyon izlemek

Numbers (Sayılar)

1:one

2:two

3:three

4:four

5:five

6: six

7: seven

8: eight

9:nine

10: ten

11: eleven

12:twelve

13:thirteen

14: fourteen

15: fifteen

16: sixteen

17: seventeen

18: eighteen

19: nineteen

20:twenty

30:thirty

40:forty

50: fifty

60:sixty

70: seventy

80:eighty

90:ninety

100: a hundred

Other Important Words

afternoon: öğleden sonra

egg: yumurta

movie: film

around: yaklaşık

evening: akşam

olive: zeytin

canteen: kantin

family members: aile üyeleri

parent: ebeveyn

cheese: peynir

fox: tilki

sleepy: uykulu

chips: patates kızartması

garden: bahçe

training: antrenman

cousin: kuzen

help people: insanlara yardım etmek

weekday: hafta içi

daily routine: günlük rutin

late: geç

weekend: hafta sonu

drink: içmek

milk: süt

early: erken

morning: sabah

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 5. ünitesinin ismi Health (Sağlık) şeklindedir. Ünite içeriği sağlık problemlerinden bahsetme, tavsiye verme, organlar, have got, has got, should, shouldn’t gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 5. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 5. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Sağlık sorunlarını birbirine karıştırma,

Hastalıklardan bahsederken gerekli ekleri unutma,

Organlar yani “body parts” kelimelerini birbirine karıştırma.

Cümlelerde 3. Tekil şahıslarda have got kullanma,

I, you, we, they zamirlerinde have got kullanma,

Should ve shouldn’t kullanımını karıştırma.

Testte toplamda 20 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır.

 1. John : I have a terrible toothache, ____________________ ?

            Tom: You should see a dentist.

Which of following completes the dialogue?

A) Can I go to the school

B) Should I use a plaster

C) What should I do

D) What is the matter with yo

2. Fill in the blank.

            We can get _______________ from the pharmacy.

A) Candles

B) Medicines

C) Food and drinks

D) Sweet

3. Which one is False?

4. Which of the following suggestions DOES NOT match with one of the

pictures?

A) You should get a blanket.

B) You should brush your teeth.

C) You shouldn’t drink cold water.

D) You shouldn’t carry heavy things

5. Complete the sentence.

-I have a cut on my finger.

-You need a/an ……………..

A) Extra blanket

B) Vegetable

C) Hot water bottle

D) Plaster

6. Which of the following completes the sentence?

– My leg is broken.

A) It hurts a lot

B) I need a dentist

C) It is my favourite

D) It is half past tw

7. Which of the following is NOT correct according to the cards below?

A) Daniel should see a dentist.

B) Meggie should drink fruit Juice.

C) Daniel should eat chocolate.

D) Meggie should see a doctor.

8. Complete the sentence.

– I am very cold and I have a runny nose. I think I have ………………..

A) The flu

B) A broken arm

C) The measles

D) A backach

9. Which of the following is CORRECT according to the pictures below?

A) Patrick should stay in bed because he has a broken leg.

B) Jessica should see a dentist because she has a bad toothache.

C) Benjamin shouldn’t drink cola because he has a stomachache.

D) Victoria shouldn’t drink cold water because she feels a terrible cold.Which of the following completes the dialogue?

What do doctors do?

10. They ……………. people.

A) Watch

B) Examine

C) Call

D) Shout

11. Which one is False?

You should take…………

A) Medicine

B) Aspirin

C) Ache

D) Painkille

12. Which of the following completes the dialogue?

Doctors say; be careful about your ………………………

A) Cold

B) Health

C) Matter

D) Gift

13. Complete the sentences. Which one is extra?

Jack: I have a sore ____________ . I can’t ______________ and I drink ____________ .

A) Dance

B) Swallow

C) Syrup

D) Throat

14. Which of the following is NOT CORRECT according to the text?

My grandmother is very old and she’s ill everyday. One day her back hurts, one day she has a headache. She stays in bed when she has a fever. She usually has a stomachache. She doesn’t eat all day. I think she shouldn’t feel bad. Doctor says she should have a rest and take her medicine

Doctor : _________________________ ?

Sally : I don’t feel well.

Doctor : __________________?

Sally : Yes, and I feel cold.

Doctor : _________________________ ?

Sally : Yes , Madam.

Doctor : Hımmm, I see. You have the flu. You should drink mint and lemon tea.

Get well soon.

Sally : Thank you

Doctor : You are welcome.

15. Which of the following questions DOES NOT the doctor ask Sally?

A) Do you have a cough

B) Do you have a runny nose

C) What is the matter with you

D) What time do you get up?

16. Sally has a ___________. She can’t play basketball.

A) broken leg

B) good condition

C) healthy teeth

D) healthy body

17. A: I have an earache. What should I do?

B: You shouldn’t listen to __________.

A) loud music

B) blanket

C) syrup

D) plaster

18. A:Tom has a terrible backache?

B: He shouldn’t ________heavy things.

A) drink

B) stay

C) carry

D) rest

19. Janet likes eating candy. So, she has a(n) ___________.

A) earache

B) runny nose

C) flu

D) toothache

20. Alicia cares about her __________. So, she goes to dentist.

A) feet

B) teeth

C) shoulder

D) head

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-C

2-B

3-A

4-B

5-D

6-A

7-C

8-A

9-A

10-B

11-C

12-B

13-A

14-D

15-D

16-A

17-A

18-C

19-D

20-B

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • A: What is the matter with ………….?

B: I have a …………… What should I do?

A: You ………………… carry heavy things.

 • A: What is the ……………. with her?

B: She…….. a broken arm. What should she do?

A: She should…………………………………

 • A: What is the matter with ………………..?

B: He has a ……………. What …………. he do?

A: He ………………… see a doctor.

 • A: What…………. the matter with you?

B: I have a terrible …………. What should …. do?

A: You should take a cough ………………

 • A: What is the matter with you?

B: I have a …………… What should I do?

A: You should ………………………

 • A: What is the matter with …………..?

B: He ……… fainted. What ………… he do?

A: He  should  ………………. a doctor.

 • A: What is the matter with …………….?

B: She………. a cold. ………. should she do?

A: She should stay ………………………

 • A: What is the matter with …………….?

B: He has a …………… What should …….. do?

A: He …………………… go to school.

 • A: What is the …………… with …………?

B: He has a ………….. What should he ……….?

A: He should …………….. a painkiller.

 • A: What is the matter with you?

B: I have a ………….. What ……………. I do?

A: You should take ……………………

 • A: What is the matter with him?

B: He has a …………….. What ………… he do?

A: He should ……………… vitamin C.

 • A: What is the matter with …………….?

B: He has a …………….. What should he do?

A: He should take a ……………….

 • A: What is the matter ……….. him?

B: He has a …………. What should he …………?

A: He should drink ………………………………………

 • A: What is the matter with …………..?

B: He has a ……………. What should he …….?

A: He shouldn’t ……… coke and ……….. fries.

 • A: What is the matter with ………….?

B: She has the……….. What should …….. do?

A: She should ………………… in bed.

 • A: What is the matter with …………?

B: He has a ……………… What should he do?

A: He should brush his teeth.

 • A: What is the matter with …………..?

B: I have a …………… What do I need?

A: You need tissue.

 • A: What is the matter with her?

B: She ……. a cold. What does she ……….?

A: She needs blanket.

 • A: What is the …………… with him?

B: He has a ……….. . What does he need?

A: He needs …………………………… tea.

 • A: ………………… you got a tottache?

B: Yes ………….. have. What should I do?

A: You should see a ……………..

 • A: Has ……………. got a backacke?

B: Yes he …………… What should he do?

A: He shouldn’t ……………. heavy things

 • A: Has she got the flu?

B: Yes she has.What should she ………..?

A: She sould ………………. in…………………

 • A: Has he got sorethroat?

B: Yes, ……   …………. What should he do?

A: He ……………….. drink hot drinks.

 • A: …………….. has got an earache?

B: …………………..  What should she do?

A: She should see a …………………..

 • A: ……………. has got a stomachache?

B: ……………… What should ………… do?

A: He shouldn’t ………………. fries.

 • A: Who has got a ………………. leg.

B: Can. ……………… does he need?

A: He needs ………………..

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Body Parts

ankle: ayak bileği

foot: ayak

shoulder: omuz

arm: kol

hand: el

stomach: mide/karın

back: sırt

knee: diz

throat: boğaz

ear: kulak

leg: bacak

toes: ayak parmakları

eye: göz

mouth: ağız

tooth: diş

face : yüzmek

neck: boyun

wrist: kol bileği

finger: parmak

nose: burun

Health Problems

backache: sırt ağrısı

cut on the finger: parmakta kesik

measles: kızamık

broken arm: kırık kol

earache: kulak ağrısı

runny nose: burun akıntısı

broken leg: kırık bacak

fever/temperature: yüksek ateş

sore throat: boğaz ağrısı

bump: şişlik

flu: grip

stomachache: karın ağrısı

cold: soğuk algınlığı, nezle

headache: baş ağrısı

toothache: diş ağrısı

cough: öksürük

Needs

aspirin: aspirin

warm water: ılık su

soup: çorba

blanket: battaniye

medicine: ilaç

syrup: şurup

hot water bottle: sıcak su torbası

painkiller: ağrı kesici

thermometer: termometre

ice bag: buz torbası

pill: hap

tissue: kağıt medil

lemon and mint tea: nane limon çayı

plaster: yara bandı

Verbs

buy: satın almak

feel: hissetmek

sneeze: hapşırmak

calm down: sakin olmak

go out: dışarı çıkmak

stay in bed: yatakta kalmak

carry: taşımak

have a rest: dinlenmek

take: almak

cough: öksürmek

hurt: acımak, ağrımak

use: kullanmak

delay: ertelemek

look: görünmek

visit: ziyaret etmek

drink: içmek

need: ihtiyaç duymak

wash: yıkamak

faint: bayılmak

see a doctor: doktora görünmek

Nouns

candy: şeker

fruit: meyve

pain: ağrı, acı

chocolate: çikolata

health: sağlık

relative: akraba

clinic: klinik

heavy: ağır

sleepy: uykulu

coke: kola

germ: mikrop

suggestion: öneri, teklif

daughter: kız evlat

illness: hastalık

terrible: berbat

dentist: dişçi

late: geç

tired: yorgun

dizzy: başı dönen

loud: yüksek sesli

vegetable: sebze

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 6. ünitesinin ismi Movies (Filmler) şeklindedir. Ünite içeriği filmler, film türleri, beğenme, sevme, nefret etme, sevmeme kalıpları gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 6. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 6. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Film türlerini karıştırma,

Like, dislike, hate kavramlarını yanlış bağlamlarda kullanma.

Testte toplamda 15 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

1-

Medine: I don’t like dramas.

Hatice: Why?

Medine: ……………………….

A) Action movies are my favorite.

B) Because they are boring.

C) That’s great.

D) He is brave.

2-

İsmet: What do you think about Adem?

Ali: ………………………………..

A) I think he is friendly.

B) I hate horror movies

C) They are funny.

D) It is half past seven.

3-

He is………………….

A) beautiful

B) friendly

C) honest

D) strong

4- 

I like…………..

A) science fictions

B) adventure

C) animation

D) fantasy

5-

Meryem:……………………………………?

Zehra: Yes. I like cartoons and animations very

much.

A) What types of movies do you like

B) What is your favorite movie

C) What is your favorite movie about

D) Do you like watching movies

6-

Semih: ………………………….?

Erdem: Kemal Sunal.

A) What is the film about?

B) What kind of film do you like?

C) What is your favorite film?

D) Who is your favorite movie star?

7-

Defne: What time is the movie?

Mine:…………………………

A) It is a boring movie.

B) It is at ten o’clock.

C) It is a horror film.

D) It is not a love story.

8-

Şeyma: …………………………….?

Anıl: It is a comedy.

A)What type of movie is it

B)Do you like comedy movies

C)What time is it

D)Who are the main characters

Answer the questions (9 -12 ) according to the table below

9- Aleyna………………………………

A) doesn’t like comedies

B) hates dramas.

C) likes horror films.

D) doesn’t watch science fictions

10- Everybody ……………………

A) hates horror movies.

B) likes science fiction.

C) doesn’t like drama.

D) loves comedies but Pınar doesn’t

11-

A) Ege likes comedies but he doesn’t like science

fictions.

B) Ecrin likes science fictions and dramas.

C) Aleyna likes comedies but she doen’t like horror

movies.

D) Pınar likes comedies and horror movies.

12- Who hates science fictions?

A) Ege

B) Aleyna and Pınar

C) Ecrin

D) Ege and Ecrin

13-

Bedirhan:………………………………

Rabia: It is about a beautiful girl and a brave boy.

A) What is the movie about?

B) What type of movie is it?

C) What time dos the movie start?

D) What is your favorite movie?

Answer the questions (14 -15) according to the text below

Hi, I’m Rabia. I’m a student. I like watching movies. I like cartoons, comedies and animations because they are funny. I don’t like watching horror films because they are scary.. I like Tom and Jerry, The Muppets, Ice Age and Shrek but Shrek is my favorite. It is a very funny animation.

14- Rabia doesn’t like horror films because they

are………………

A) funny

B) boring

C) scary

D) hardworking

15-

A) Shrek is his favorite movie.

B) Princess Fiona is ugly.

C) Rabia doesn’t like cartoons.

D) Animations are frightening.

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1- B

2- A

3- D

4- C

5- D

6- D

7- B

8- A

9- D

10- A

11-C

12-B

13- A

14-C

15- A

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

A) Match (Eşleştirin).                                                                                                                   

1. What’s your favorite film?___                   a. No, thanks. I don’t like frightening films.

2. What type of a movie is it? ___                b. It’s about two friends.

3. What about watching a horror film? ___ c. Superman.

4. What’s the movie about? ___                    d. I like fantastic movies.

5. What do you think about ‘Keloğlan’? ___ e. Pirates of Caribbean.

6. Do you like watching films? ___                f. Six movies.

7. What time is the movie? ___                    g. Yes, I do.

8. What type of movies do you like? ___     h. At 08:00

9. How many films are on this week? ___    i. I think he is clever and brave.

10. What’s the name of the movie? ___       k. It’s an action movie.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Movie Types

action: aksiyon

documentary: belgesel

romance: romantik

adventure: macera

drama: dram

science fiction(sci-fi):bilim kurgu

animation: animasyon

fairy tale: peri masalı

thriller: gerilim

cartoon: çizgi film

fantasy: fantezi

war: savaş

comedy: komedi

horror: korku

western: kovboy

crime : suç

musical: müzikal

Adjectıves

angry: sinirli

fantastic: harika

kind: kibar

bad: kötü

friendly: arkadaş canlısı

lazy: tembel

beautiful: güzel

frightening: korkutucu

magical: sihirli

boring: sıkıcı

funny: komik

naughty: yaramaz

brave: cesur

good: iyi

rude: kaba

clever: zeki, akıllı

great: harika

scary: korkunç

coward: korkak

hardworking: çalışkan

sleepy: uykulu

cute: sevimli

helpful: yardımsever

strong: güçlü

evil: kötü

honest: dürüst

ugly: çirkin

exciting: heyecan verici

interesting: ilginç weak: zayıf

Other Important Words

buy: satın almak

island: ada

prefer: tercih etmek

character: karakter

kid: çocuk

save: kurtarmak

choose: seçmek

lift: kaldırmak

sheep: koyun

dream about: hayalini kurmak

mermaid: deniz kızı

sky: gökyüzü

fly: uçmak

movie star: film yıldızı

special power: özel güç

guess: tahmin etmek

movie theatre: sinema

spy: ajan, casus

information: bilgi

pirate: korsan

ticket: bilet

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 7. ünitesinin ismi 7 Party Time (Parti Zamanı) şeklindedir. Ünite içeriği sayılar, tarihler, parti ve davet kelimeleri, edatlar (prepositions), can/can’t gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 7. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 7. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Sayıları kullanırken yapılan hatalar,

Tarihlerden, günlerden, aylardan ve yıllardan önce yanlış edat kullanımı,

Parti ve davet kelimelerini birbirine karıştırma,

Can ve Can’t kullanırken olumlu ya da olumsuz yapıları birbirine karıştırma.

Testte toplamda 15 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

 1. Which of the following completes the Sentence?

My birthday is _____________the 24th of June.

A)        In        

B)        For

C)        On      

D)        At

 • Which of the following completes the Sentence?

He is ten years old. We need ten ______________ for his birthday Party.

A)        Beverages      

B)        Gifts

C)        Quests           

D)        Candles

Answer the questions 3  , 4  and 5  according to the text below.

          I am Clara. Sue is my best friend. Tomorrow is her birthday. I want to organize a birthday party for her. First, I need to call our friends. Everybody can do something. Anna decorates the room. We are throwing the party in our house. Tom brings the beverages.  Peter organizes the music. I buy the birthday cake. We don’t need invitation cards. We can call and invite friends. The party is at 7 after school. Robert comes with Sue and she will be surprised. I hope she likes our surprise.

 • This is a _____________________party.

A)        Fancy dress    

B)        Surprise

C)        Meeting

D)        New Year

 • They don’t need __________________________ .
 • Which of the following is NOT CORRECT according to the text?

A)        Peter organizes the music.

B)        Clara buys the cake.

C)        Tom brings the Beverages.

D)        Anna sends the invitation cards.

 • Nadir : ____________________is  the party?

Halit :  It is on Sunday.

A)        When

B)        What time

C)        Where            

D)        What

Answer the questions 7 and 8 according to the invitation card.

 • Which question is NOT answered in the invitation card?

A)        Which type of party is it ?

B)        What time does the party start? 

C)        What does Mary need for her party?

D)        How old is Mary this year?

 • According to the invitation card, which of the following is CORRECT?

A)        The party  starts at 5:30 p.m.

B)        Mary’s birthday is in August.

C)        The party is at home.

D)        She is twenty years old.

 • Which of the following completes the Sentence?

-Can I have my birthday party in our garden, mum?

-………………., you can. I can make cookies for you.

A)        Of course

B)        I am sorry

C)        Not , right now

D)        It isn’t a good idea

Wendy: I have a birthday party next weekend. Do you want to join it?

Brian: Sure, of course. I like parties. ………………………?

Wendy: On Saturday.

Brian: ………………………?

Wendy: At my home.

Brian: ………………………?

Wendy: At half past one.

 1. Which question DOES NOT Brian ask Wendy?

A)        What day is the party

B)        Where is the party

C)        How old are you this year

D)        What time does the party start

 1.     I .  Yes, you can

            II.  Can I use your mobile phone? I must  order beverages for my birthday party

            III.  You are Welcome.

            IV.  Thank you

Put the dialogue into the correct order.

A)        III – I –  II  –  IV              B)        II – I – IV – III

C)        IV – II – I – III               D)        I – IV – III  – II

 1. Andy  : ______________________________ ?

         Sasha :  Thank you for your invitation, but I can’t  join you.

Which of the following completes the Conversation?

A)        Do you want to come to my birthday party

B)        Where is your birthday party on Sunday

C)        What time does your birthday party start?

D)        Do we need any beverages for the party?

 1. Beril : Would you like to join fancy dress party?

         Nehir: …………………, because I have another appointment.

         Which of the following completes the Conversation?

A)        Sure                            B)        That is a good idea

C)        That sounds great      D)        I am sorry, but I can’t

 1. Jenny : What kind of parties do you like ?

          Maria :  _____________ because I love wearing interesting costumes.

          Which of the following completes the Conversation?

A)        Birthday party

B)        Graduation party

C)        New Year’s party

D)        Fancy dress Party

 1. Sally : ______________________________ ?

         Anna :  A big chocolate cake and some drinks. 

         Which of the following completes the Conversation?

A)        Can I throw a fancy dress party , mum

B)        Can you buy the cake and beverages

C)        What do you need for  your  birthday party

D)        Why do you need  help  for  your birthday party

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-C

2-D

3-B

4-D

5-D

6-A

7-D

8-A

9-A

10-C

11-B

12-A

13-D

14-D

15-C

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Write down the names of the months. (Aşağıya ayların isimlerini yazınız.)

a)……………………………..          g)……………………………..

b)……………………………..          h)……………………………….

c)……………………………..          j)………………………………..

d)……………………………..          k)……………………………….

e)……………………………..          l)………………………………..

f)……………………………..          m)……………………………….

 • Write down the Turkish words below. (Aşağıdaki kelimelerin türkçesini yazınız.)

join:                              Easter:                  season:

celebrate:                    pine tree:             calendar:                      

invite:                           day:                       week:

decorate:                     make-up:              calendar:                                            

Christmas:                   weekday:              month:

clown:                           candy:                  calendar:                                                        

present:                        year:                     date:

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Party Needs

balloon: balon

confetti : konfeti

music band: müzik grubu

beverage/drink: içecek

decoration: süsleme

music CDs: müzik CDleri

birthday cake: doğum günü pastası

duct tape: sele bant

party hat: parti şapkası

candle: mum

gift/present: hediye

scissors: makas

clown: palyaço

guest list: davetli listesi

to-do list: yapılacaklar listesi

colourful papers: renkli kağıtlar

invitation card: davetiye

Verbs

ask: sormak

dream: hayal etmek

order: sipariş vermek

buy: satın almak

drink: içmek

take photos: fotoğraf çekmek

call: aramak

forget: unutmak

throw a party: parti vermek

celebrate: kutlamak

go out: dışarı çıkmak

use: kullanmak

clean: temizlemek

invite: davet etmek

wait: beklemek

come in: içeri girmek

join: katılmak

want: istemek

come true: gerçekleşmek

know: bilmek

dance: dans etmek

listen to music:müzik dinlemek

decorate: süslemek

need: ihtiyaç duymak

Days

Monday: Pazartesi

Tuesday: Salı

Wednesday: Çarşamba

Thursday: Perşembe

Friday: Cuma

Saturday: Cumartesi

Sunday: Pazar

Months

January: Ocak

February: Şubat

March: Mart

April: Nisan

May: Mayıs

June: Haziran

July: Temmuz

August: Ağustos

September: Eylül

October: Ekim

November: Kasım

December: Aralık

Seasons

Spring: İlkbahar

Summer: Yaz

Autumn/Fall: Sonbahar

Winter: Kış

Other Important Words

best friend: en iyi arkadaş

fruit: meyve

birthday: doğum günü

important: önemli

busy: yoğun, meşgul

lovely: hoş, güzel

calendar: takvim

message: mesaj

cookie: kurabiye

mobile phone: cep telefonu

crayon: boyalı kalem

secret: sır

date: tarih

shopping list: alışveriş listesi

excited: heyecanlı

toy: oyuncak

flower: çiçek

vegetable: sebze

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 8. ünitesinin ismi Fitness (Sağlıklı Yaşam) şeklindedir. Ünite içeriği sporlar, love, like, dislike, hate kavramları, isim eki olan -ing takısı gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 8. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 8. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Spor isimlerini kullanırken karıştırma,

Geniş zamanda like love hate ya da dislike kavramlarından sonra infinitive ya da ing kullanımını karıştırma.

Testte toplamda 2 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

 1. Rhys: Let’s go ice-saking.

Juliette: ……………….. I don’t feel good and I want to stay at home.

 1. No, I am too tired.
 2. It’s fantastic.
 3. That sounds good.
 4. It’s a great idea.
 • Joshua: I want to lose weight. What must I do?

Gilbert: You must ………………………

 1. Brush your teeth
 2. Talk with your dentist
 3. Play chess with your sister
 4. Work out
 • I have a beautiful swimsuit and I go to the seaside every year. I am good at………………..
 • Roller skating
 • Skiing
 • Swimmimng
 • Climbing
 • Jasmine does pilates because she ………………………..
 • Doesnt’t want to lose weight.
 • Wants to ride a bike
 • Wants to keep herself fit
 • İs interested in climbing
 • Laura: Shalll we play basketball in the park?

Jason: No, thank you. I think …………………….

 1. I am interested şn basketball.
 2. I don’t like outdoor games.
 3. Volleyball is boring.
 4. I feel awesome.
 • Robin: Why don’t we go trekking at the weekend?

Elliot: ………………………………………………………………….

Robin: Let’s go trekking at the weekend.

Elliot: It is a great idea.

 1. Can I go trekking again?
 2. I don’t like trekking.
 3. Can you repeat that please?
 4. I am not good at trekking.
 • Charlotte: ………………………………………………………………….

Ned: I am sorry. I can’t. I am not strong.

 1. Let’s go camping.
 2. Why don’t w ego roller-skating?
 3. Shall we go on a picnic?
 4. How about lifting weights?

8,9 ve 10. Soruları parçaya göre cevaplayınız.

Hello, I am Kate. I like spending time with my friends. We are fond of outdoor activities. My favourite sport is diving. Gaby likes windsurfing and Sue likes snowboarding. We sometimes go cycling together. Sue has a comfortable bike. Gaby’s bike is broken now. We can’t ride our bikes together but we can go roller-skating.

 • What is Gaby’s favourite sport?
 • Snowboarding
 • Windsurfing
 • Cycling
 • Roller-skating
 • Which one is true?
 • Gaby likes roller-skating but she can’t go windsurfing.
 • Kate’s favourite sport is snowboarding.
 • Gaby and Kate like water sports but Sue likes winter sports.
 • Sue can’t go cycling with the others because her bike is broken.
 1. What is true about Sue?
 2. She doesn’t like snowboarding
 3. She likes diving
 4. She can’t go cycling
 5. She has a comfortable bicycle
 1. Cindy:……………………………..?

            Tom: Hiking.

            Which of the following does NOT complete the conversation?

A) Which one do you like hiking or swimming

B) Which sports do you like most

C) What is your favourite sport

D) When do you do sports

 1. Read the text and answer the question.

Hello, I am Andy from New York. I go jogging every

morning. There are a lot of parks here. I also like

spending time with my friends. We go to the cinema

every weekend. I don’t like team sports. My favourite

activity is camping. It is really funny.

Which of the following does NOT have an answer

according to the text above?

A) Where is Andy from?

B) What does Andy like?

C) What is Andy’s favourite activity?

D) How many friends does Andy have?

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-A

2-D

3-C

4-C

5-B

6-C

7-D

8-B

9-C

10-D

11-D

12-D

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Read the text and mark the sentences as True (T) or False (F).

Hi. I am Elif from Turkey. I like all sports. I like playing volleyball and tennis in my free time. I hate roller skating and jogging. At the weekends, my family and I go camping in the mountains. We have a great time in there. My dad likes fishing. My mom rides a bicycle. My sister and I like climbing mountains. On the weekdays, I must do my homework and study. I like doing yoga. When I do yoga, I am very happy and energetic. I hate running and skateboarding.

1 What sports does Elif do in her free

time?

…………………………………………………..

2 Where do Elif and her family go at the

weekends?

…………………………………………………..

3 Does Elif’s mother ride a bike?

…………………………………………………..

4 Does Elif like doing yoga?

…………………………………………………..

5 Does she like skateboarding?

 • Put the correct forms of the verbs in the blanks.

1 Sarah …………………….. (love) doing fitness activities.

2 Anna …………………….. (like) handball but she …………………….. (not / like) baseball.

3 We …………………….. (like) skipping rope.

4 Martin and Luis …………………….. (not / like) lifting weights but they ……………………..

(love) swimming.

5 They …………………….. (dislike) playing golf.

 • Fill in the blanks with the given words.

Would             Let’s                about              sorry               Shall

1 A: …………………….. go to a fitness center this afternoon.

B: It’s a good idea.

2 A: …………………….. we skip rope in the park?

B: I am …………………….. I can’t. I must study English.

3 A: How …………………….. going skateboarding?

B: Sorry, I am too tired.

4 A: …………………….. you like to ice skate at the weekend?

B: That sounds great.

 • Write the Turkish words below. (Aşağıdaki kelimelerin türkçesini yazınız.)

crossword :                sit-ups :                       windsurfing :

push-ups :                  refusing :                     volleyball :

weight-lifting :           cycling :                       basketball :

chin-ups :                   jumping :                    football :

accepting :                 invite :                          fanatic :

together :                  rollerskating :                singer :

diving  :                    memberships :               dancing :

climbing :                  fitness :                           singing :

fishing :                      bored :                           meets :

swimming :              weekends :                    skating :

cliff :                           perfect :                         horse riding :

trekking :                  baseball :                       ill :

jogging :                     tennis :                           working :

doing exercise :        hiking :                           friend become :

suggestions     :         camping :                       fit :

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Activities & Sports

aerobics: aerobik

diving : dalma

jogging: hafif tempolu koşu

baseball: beyzbol

doing exercise: egzersiz yapma

skateboarding: kaykayla kayma

basketball: basketbol

fishing: balık tutma

skating: patenle kayma

bowling: bovling

golf: golf

skiing: kayak yapma

camping: kamp yapma

gymnastics: jimnastik

swimming: yüzme

chess: satranç

handball: hentbol

table tennis: masa tenisi

climbing: tırmanma

hiking: doğa yürüyüşü

tennis: tenis

cycling/riding a bike: bisiklete binme

horse riding: at binme

trekking: doğa yürüyüşü

dancing: dans etme

ice-skating: buz pateni

weightlifting: ağırlık kaldırma

 workout: egzersiz, antrenman

Verbs

accept: kabul etmek

guess: tahmin etmek

repeat: tekrar etmek

be interested in: -e ilgi duymak

hit: vurmak

teach: öğretmek

be fit: formda kalmak

kick the ball: topa vurmak

try: denemek

describe: tarif etmek

make sounds: ses çıkarmak

walk: yürümek

give: vermek

pick sb up: birini bir yerden almak

give up: vazgeçmek

refuse: reddetmek

Other Important Words

again: tekrar

excuse : bahane

rule: kural

alone: yalnız

fitness centre: spor salonu

sports hall: spor salonu

board games:masaüstü oyunlar

free time: boş zaman

suggestion: öneri

bored: sıkılmış

lake: göl

team: takım

boring: sıkıcı

leisure time: boş zaman

tent: çadır

difficult: zor

mountain: dağ

tomorrow: yarın

easy: kolay

player: oyuncu

tired: yorgun

equipment: ekipman,malzeme

pool: havuz

worry: endişelenmek

exciting: heyecan verici

racket: raket

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 9. ünitesinin ismi Animal Shelter (Hayvan Barınağı) şeklindedir. Ünite içeriği hayvan isimleri, am/is/are, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 9. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 9. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Hayvan isimlerinin karıştırılması,

Şimdiki zaman olumlu cümlede am-is-are kullanımını unutma,

Şimdiki zaman olumlu cümlede -ing takısı kullanımını unutma,

Şimdiki zaman olumsuz cümle de am not- isn’t – aren’t yapılarını kullanmama.

Testte toplamda 5 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türlerinde kelimeler yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

1-4 For these questions, choose the best option to fill in the blanks.

 1. -Be quiet please, ………………….
 2. The cats are drinking milk
 3. The dog is barking
 4. The baby is sleeping
 5. The boy is feding the kittens.
 • Mary: ………………………………………………………………….

John: She is watering the plants.

 1. What are you doing at the moment?
 2. What is your mother doing?
 3. Where are you now?
 4. Can I adopt an animal.
 • Son: ………………………………………………………………….

Father: No, they are dangerous.

 1. Can I feed the lions, dad?
 2. What is the dog doing?
 3. Do you collect the eggs?
 4. Do you love animals?
 • Tina: Hi Karen, where are you?

Karen: I’m …………………………………………………………….

 1. on a farm
 2. in the pool
 3. at school
 4. at the aquarium
 • My grandfather is milking ……………………..
 • the cow
 • the lion
 • the crocodile
 • the bird

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-C

2-B

3-A

4-D

5-A

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Fill in the blanks with ‘am’, ‘is’ or ‘are’

1- Tom _____ reading a book.

2- I _____ playing football.

3- John and Jack ______ watching TV.

4- Sarah ______ watering the flowers

5- My sister _____ feeding the cat.

6- I ____ playing basketball.

7- We ____ doing homework.

8- They ____ climbing the tree.

9- The cat _____ drinking milk.

10- Ece ____ examining the dog.

 • Fill in the blanks with the words given.

Swimmimg                       watching        examining      drinking          playing            eating             listening         reading

1-The children are ……………………………………football at the moment.

2-The kittens are ………………………….………….milk now.

3-My father is ………………………………………….the news on TV.

4-The vet is …………………………………………….injured animal.

5-My grandfather is …………………………………to radio now.

6-They are ……………………………………….…..in the sea.

7-Fred and Bob are …………………………………..pizza now.

8-Susan is ……………………………………..……..a story book now.

 • Complete the sentences with the given verbs in the form of Present Continuous Tense.

1-They _____________ in the park. (walk)

2-Jim and Ann ___________ tag at the garden. (play)

3-My grandfather _________________ a newspaper. (read)

4-Julia _____________ a bicycle now. (ride)

5-My uncle ___________ a car now. (drive)

6-Tom _____________ his homework. (do)

7-John _____________ computer game. (play)

8-My cat ___________ at the moment. (sleep)

 9-Ali __________ a picnic with his family. (have)

10-We _____________ to school now. (go)

11-She ____________ photos now. (take)

12-My father __________ TV at the moment. (watch)

13-The man ___________ birds. (feed)

14-The vet _____________ the dog now. (examine)

15-My mother __________ the the flowers. (water)

 • Match the sentences. (Cümleleri anlamlı olacak şekilde eşleştiriniz)

1-The cat is drinking ___                    a-to music at the moment.

2-Students are playing ___                b-our kites now.

3-I am listening ___                           c-a hamburger now.

4-My mother is watching ___            d-the tree.

5-My friend is eating ___                   e-the dog now.

6-The monkey is climbing ___           f-TV at the moment.

7-The farmer is cleaning ___             g-milk

8-Our teacher is asking ___               h-basketball in the school garden

9-We are flying ___                           i-the barn

10-The vet is examining ___              j-a question now.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Bird : Kuş

Play with a ball Top oynamak

Cat : Kedi

Climb the tree Ağaca tırmanmak

Dog : Köpek

Swim on the lake: Nehirde yüzmek

Duck: Ördek

Shelter: Barınak

Frog: Kurbağa

Visit the shelter: Barınağı ziyaret etmek

Turtle: Kaplumbağa

Donate some Money: Biraz para bağışı yapmak

Rabbit: Tavşan

Adopt a cat: Bir kedi sahiplenmek

Stork: Leylek

Clean the shelter / barn: Barınağı temizlemek / Ahırı temizlemek

Squirrel: Sincap

Give water the dog: Köpeğe su vermek

Kitten: Kedi yavrusu

Water the plant: Çiçeği sulamak

Puppy: Köpek yavrusu , enik

Collect eggs: Yumurta toplamak

Fish: Balık

Milk the cow: İneği sağmak

Monkey: Maymun

Bark: Havlamak

Butterfly: Kelebek

Prepare lunch: Öğle yemeği hazırlamak

Horse At Sleep: Uyumak

Dolphin: Yunus

Skip rope: İp atlamak

Parrot: Papağan

Play with the dog: Köpekle oynamak

Vet: Veteriner

Fly: Uçmak

Feed the bird: Kuş beslemek

Wing: Kanat

Examine the dog: Köpeği tedavi etmek

Take the dog to the Vet: Köpeği veterinere götürmek

Buy food for the Street animals:  Sokak hayvanları için yiyecek almak

Imitate sound Word: Sesin taklidini yapmak

Bone: Kemik

Wash the dog: Köpeği yıkamak

Grass: Ot

Kennel: Köpek kulübesi

Take the dog for a walk: Köpeği yürüyüşe çıkarmak

Go to the zoo: Hayvanat bahçesine gitmek

Cage: Kafes

Meat: Et

Plant a tree: Ağaç dikmek

Pets: Evcil hayvanlar

Farm animals: Çiftlik hayvanları

Wild animals: Vahşi hayvanlar

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 10. ünitesinin ismi Festivals (Festivaller) şeklindedir. Ünite içeriği kutlamalar, milli bayramlar, dini bayramlar, festivaller, büyük sayıların yazılışı ve okunuşu gibi kazanımları içermektedir. 5. Sınıf 10. ünite İngilizce testi de ünitede olduğu gibi bu konuları kapsamaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 10. Ünite testi çözülürken en çok yapılan hataları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Milli bayramlar yerine dini, dini bayramlar yerine milli bayramları kullanmak,

Festivallerin ait olduğu ülkeleri karıştırmak,

Büyük sayıların yazılışında ya da okunuşunda yapılan hatalar.

Testte toplamda 5 soru verilecektir. Test içeriğindeki sorular ünite içindeki farklı kelime türlerini ve dil bilgisi konularını içerdiği için ödev olarak da verilebilmektedir. Testte test konusunda da geçen isim, sıfat, edat türleri yer almaktadır. Test 4 şıktan oluşan çoktan seçmeli şeklindedir.

Testin hemen ardından da karma alıştırmaları inceleyebilir, yanıtları kullanarak kendinizi sınayabilirsiniz.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller) Testi

Konu testi aşağıda yer almaktadır:

 1. Youth and Sports Day is a _____________festival in Turkey.
 2. international
 3. national
 4. religious
 5. candy
 • A: When do we ____________Victory Day?

B: On 30th August.

 1. give
 2. stay
 3. celebrate
 4. prepare
 • A: How do children celebrate Children’s Day?

B: They read poems and __________folk dance.

 1. Perform
 2. Visit
 3. Wear
 4. Decorate
 • We __________our relatives and kiss old people’s hands at Ramadan festival.
 • stay
 • serve
 • perform
 • visit
 • People love watching___________show at festivals.
 • envelope
 • firework
 • date
 • pocket money

Testin Cevapları:

Testin yanıtları aşağıdaki gibidir:

1-B

2-C

3-A

4-D

5-B

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller) Alıştırmaları

Alıştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Match the countries with the festivals.
 2. Turkey            b. Spain           c.  The USA      d. Islamic Countries          e. China

1 Chinese New Year:

2 Ramadan Feast:

3 La Tomatina:

4 Independence Day:

5 Youth and Sports Day:

 • Write the numbers.

1 two hundred and sixteen …………………………

2 eight hundred and twenty three ……………….

3 one hundred and sixty three …………………….

4 three hundred and eleven ………………………..

5 five hundred and fifty nine ……………………….

 • Read the paragraph and answer the questions.

Hi. I am Görkem. I am from Turkey. Next Tuesday is 23th April. On this day, we celebrate

National Sovereignty and Children’s Day. It’s my favorite national festival.

First, we decorate our classrooms and hang Turkish flags. We read poems, dance and play

funny games. I sometimes play the guitar and sing songs for the festival.

We also have guests from different countries. They walk in the parade and perform their

traditional dances. We have great time every year.

1 What nationality is Görkem? ……………………………………………………………..

2 What’s her national festival? ……………………………………………………………..

3 What do they hang in their classrooms? ……………………………………………………………..

4 Does she play the guitar for the festival? ……………………………………………………………..

5 Do they have great time on Children’s Day? …………………………………………………………..

 • Underline the correct word.

1 On Victory day we visit relatives / Atatürk’s Mausoleum and have ceremonies there.

2 We clean our houses / schools at Chinese New Year.

3 On Youth and Sports Day we watch dragon dancers / parades in the stadium.

4 People celebrate / wear Independence Day on the 4th July.

5 On Independence Day people watch / light up the fireworks shows.

6 On Ramadan my father gives me some pocket lights / money.

7 On Children’s Day kids from all over the World wear traditional clothes / red dresses.

 • Match the questions with the answers.

1 What do you eat on Ramadan?                  a No, we don’t. We wear red dresses.

2 How do you celebrate your                        b On 30th August.

traditional festival?

3 Do you wear scary costumes?                    c We clean our houses and light candles.

4 Who dances in the Children’s Day?           d We eat traditional food and lots of

candies.

5 When do you celebrate Victory Day?        e Children dance on that day.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller) Kelimeleri

Kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

National & Religious Festivals

Children’s Day: Çocuk Bayramı

Republic Day: Cumhuriyet Bayramı

Chinese New Year: Çin Yeni Yılı

Sacrifice Feast: Kurban Bayramı

Diwali: Işık Festivali

Youth and Sports Day: Gençlik ve Spor Bayramı

Independence Day: Bağımsızlık Günü

Victory Day: Zafer Bayramı

Ramadan Feast/Eid: Ramazan Bayramı

Festival Activities

clean the house: evi temizlemek

sing song: şarkı söylemek

come together: bir araya gelmek

visit relatives : akrabaları ziyaret etmek

give presents: hediyeler vermek

walk in the parade: geçit töreninde yürümek

perform acrobatics: akrobatik hareketler sergilemek

watch a firework show: havai fişek gösterisi izlemek

perform a folk dance: halk oyunları oynamak

wear costume: kostüm giymek

prepare traditional food: geleneksel yemek hazırlamak

read poem: şiir okumak

Verbs

attend: katılmak

prepare : hazırlamak

celebrate: kutlamak

serve: servis etmek

decorate: süsleme

share: paylaşmak

give: vermek

stay: kalmak

have fun: eğlenmek

visit: ziyaret etmek

meet: buluşmak, tanışmak

wear: giymek

perform: gösteri yapmak

welcome: karşılamak, buyur etmek

Other Important Words

calendar: takvim

exciting: heyecan verici

poem: şiir

candy: şeker

festival: festival, bayram

relative: akraba

celebration: kutlama

firework: havai fişek

religious: dini

clothes: kıyafetler

flag: bayrak

soldier: asker

colourful: renkli

flower: çiçek

song: şarkı

concert: konser

folk dance: halk oyunu

special: özel

costume: kostüm

foreign: yabancı

street: sokak

date: tarih

guest: konuk

story: hikaye

decoration: süsleme

international: uluslar arası

traditional: geleneksel

dessert: tatlı

interview: röportaj

tournament: turnuva

different: farklı

national: ulusal

town: kasaba

dragon: ejderha

parade: geçit töreni

traditional: geleneksel

envelope: zarf

pocket money: harçlık

visitor: ziyaretçi

5. Sınıf İngilizce Testleri için 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

5. Sınıf İngilizce testleri incelendiğinde 10 ünitenin tamamını çözebilmek için konu anlatımının son derece önemli olduğu görülmektedir. Konu anlatımlarından gerekli çalışmalar yapılarak bu testler ve alıştırmalar çözüldüğünde, başarı elde etmek de daha kolay olacaktır. Aksi halde kavramlar birbirine karışabilir ya da kazanımların tümü edinilmeyebilir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

3 thoughts on “5. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI