İngilizce Kelimelerin İkinci Halleri ve Anlamları

İngilizcede halihazırda olup bitmiş olayları bildiren cümleler kurmak için “past tense” (geçmiş zaman) kipi kullanılır. Geçmiş zaman kipiyle cümle kurmak için fiillerin geniş zamanda kullanılan “present simple” adlı mastar halinden farklı olan “past simple” çekimlerinin kullanılması gerekir. Geçmiş zaman bildiren bu sözcükler, İngilizce kelimelerin ikinci halleri olarak da adlandırılır.

İngilizcede halihazırda olup bitmiş olayları bildiren cümleler kurmak için “past tense” (geçmiş zaman) kipi kullanılır. Geçmiş zaman kipiyle cümle kurmak için fiillerin geniş zamanda kullanılan “present simple” adlı mastar halinden farklı olan “past simple” çekimlerinin kullanılması gerekir. Geçmiş zaman bildiren bu sözcükler, İngilizce kelimelerin ikinci halleri olarak da adlandırılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce kelimelerin ikinci halleri oluşturuluş biçimine göre düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiiller belli bir kurala göre oluşturulur, içlerinde ses olayları haricinde istisna yoktur. Düzensiz fiillerin ise kendilerine has oluşturulma biçimleri vardır. Bazılarının oluşturulma şekli birbirine benzese de arada küçük farklılıklar olabilir. Düzensiz fiiller genelde öğrencilere liste halinde sunulur.

Düzenli Fiiller

İngilizcede düzenli fiiller, ikinci hal çekimleri yapılırken “-d”, “-ed” ve “-ied” takısı alan fiillerdir. Sesli harfle biten düzenli fiillerin sonuna yalnızca “-d” gelir. Örneğin: play-played, need-needed. Sessiz harfle biten fiiller ise genelde “-ed” alırlar. Use-used, live-lived sözcüklerinde olduğu gibi.

Sessiz harfle biten fiillerde bazı ses olayları olabilir. Bunlardan biri ses tekrarıdır. Örneğin “stop” sözcüğünün ikinci halini yazarken doğru olan “stoped” değil, “stopped” sözcüğüdür.

Diğer bir ses olayı da ses düşmeleridir. Özellikle son iki harfi sessiz olup da “-y” harfiyle biten sözcüklerde görülebilir. Buna en bariz örnek cry-cried çekimidir. Bu tarz ses olayları fiilin düzenli olma halini bozmaz. Önemli olan fiilin bu üç takıdan birini alıyor olmasıdır.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri temel olarak böyle kurulur. Cümle örnekleri vermek gerekirse:

I walked along the beach.

She fried meat for dinner.

He cleaned the floor.

ingilizce kelimelerin ikinc halleri

Düzensiz Fiiller

İngilizce kelimelerin ikinci halleri için çekimleri biraz daha karışık kılan şey pek çok fiilin düzensiz olmasıdır. Bu fiilleri ezberlemek başta zor görünür. Ancak okuyup yazdıkça oluşacak göz aşinalığıyla kolayca öğrenilip hatırlanabilir.

Düzensiz fiillerin bazılarının üç hali de aynıdır (bid-bid-bid, cut-cut-cut). Bazılarında ikinci hal yapılırken küçük bir harf değişikliği olur (build-built). Düzensiz fiiller bazen de kendine has şekilde İngilizce kelimelerin ikinci halleri olarak kullanılır: Örneğin “read” sözcüğünün birinci ve ikinci halinin yazılışı aynıdır, ancak arada telaffuz farkı vardır.

Bunların yanısıra çoğu fiilin üç hali de birbirinden farklı yazılır (grow-grew-grown). Kelimelerin içerdiği harflere göre İngilizce kelimelerin ikinci halleri çekimlerinde belli bir örüntü gözlemlenebilir. Örneğin “grow” fiilini gördük. Son iki harfi “grow” ile aynı olan “throw” fiilinin ikinci hali “threw”, aynı şekilde “blow” fiilinin ikinci hali ise “blew” olarak kullanılır.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri ve üçüncü halleri

1. Hali

Base Form

Okunuşu2. Hali

Past Simple

Okunuşu3. Hali

Past Participle

OkunuşuTürkçe

Anlamı

awakeeweykawokeevogawokenevokınuyanmak
bebiwas/werevaz/vörbeenbiinolmak
beatbiıtbeatbiıtbeatenbitınvurmak
becomebikambecamebikeymbecomebikamolmak
beginbiginbeganbigenbegunbiganbaşlamak
bendbendbentbentbentbentbükmek
betbetbetbetbetbetbahse girmek
bidbiidbidbiidbidbiidemretmek
bitebaytbitbitbittenbitınısırmak
blowbılovblewbıluvblownbılovnesmek
breakbireykbrokebırogbrokenbırokınkırmak
bringbıringbroughtbırouktbroughtbırouktGetirmek
buildbuildbuiltbuiltbuiltbuiltinşa etmek
burstborstburstborstburstborstpatlamak
buybayboughtbouhtboughtbouhtsatın almak
catchketçcaughtkouhtcaughtkouhttutmak
chooseçıuzchoseçozchosençuızınseçmek
comekamcamekeymcomekamgelmek
costkostcostkostcostkostmâl olmak
creepkıripcreptkıreptcreptkıreptemeklemek
cutkatcutkatcutkatkesmek
digdigdugdagdugdagkazmak
dodudiddiddonedanyapmak
drawdırovdrewdıruvdrawndırovnçizmek
drivedırayvdrovedırovdrivendırayvınaraba sürmek
drinkdıringdrankdirengdrunkdırangiçmek
eatiitateeyteatenitınyemek yemek
fallfolfellfelfallenfollındüşmek
feedfiidfedfedfedfedbeslemek
feelfiılfeltfeltfeltfelthissetmek
fightfaytfoughtfouhtfoughtfouhtkavga etmek
findfayndfoundfaundfoundfaundbulmak
flyfılayflewfıliuvflownfılavnuçmak
forbidforbıidforbadeforbeytforbiddenforbidınyasaklamak
forgetforgetforgotforgatforgottenforgatınunutmak
forgiveforgivforgaveforgeyvforgivenforgivınaffetmek
freezefıriizfrozefıroozfrozenfrozındondurmak
getgetgotgatgottengatınelde etmek
givegivgavegeyvgivengivınvermek
gogowentventgonegangitmek
growgırovgrewgırıuvgrowngırovnbüyümek
hanghenghunghanghunghangasmak
havehevhadhedhadhedsahip olmak
hearhiyırheardhördheardhördduymak
hidehaydhidhidhiddenhidıngizlemek
hithidhithidhithidvurmak
holdhooldheldheldheldheeldtutmak
hurthörthurthörthurthörtincinmek
keepkiipkeptkeptkeptkeptsaklamak
knownovknewniuvknownnovnbilmek
layleylaidleyidlaidleyidyaymak
lielaylayleylainlayinyalan söylemek
leaveliıvleftleftleftleftayrılmak
lendlendlentlentlentlentödünç vermek
letleetletleetletleetizin vermek
loselooslostlostlostlostkaybetmek
makemeykmademeydmademeydyapmak
meetmiitmetmetmetmetbuluşmak
paypeypaidpeidpaidpeidödemek
putputputputputputkoymak
readriidreadredreadredokumak
rideraydroderoodriddenridınbinmek
ringringrangrengrungrangçalmak
riseraysroseroozrisenraysınyükselmek
runranranrenrunrankoşmak
sayseysaidsedsaidsedsöylemek
seesiisawsovseensiıngörmek
sellselsoldsoldsoldsoldsatmak
sendsendsentsentsentsentgöndermek
shutşatshutşatshutşatkapatmak
singsingsangsengsungsangşarkı söylemek
sitsitsatsetsatsatoturmak
sleepsılipsleptsılebtsleptsılebtuyumak
speaksıpikspokesıpogspokensıpokınkonuşmak
spendsıpendspentsıpentspentsıpentharcamak
standsıtendstoodstuudstoodstuudayakta beklemek
swimsıvimswamsıvemswumsıvamyüzmek
taketeyktooktuuktakenteykınalmak
teachtiiçhtaughttaıghttaughttaıghtöğretmek
tellteltoldtoldtoldtoldsöylemek anlatmak
thinktinkthoughtdoutthoughtdoutdüşünmek
throwtırovthrewtıruvthrowntırovnatmak
wakeweykwokevogwokenvokınuyanmak
wearviırworevorwornvorngiyinmek
understandandırstendunderstoodandırstudunderstoodandırstudanlamak
winvinwonvonwonvonkazanmak
writeraytwroterootwrittenritınyazmak

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Kelimelerin İkinci Halleri ve Anlamları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI