İngilizce Kelimelerin İkinci Halleri ve Anlamları

İngilizce Kelimelerin İkinci Halleri ve Anlamları

İngilizcede halihazırda olup bitmiş olayları bildiren cümleler kurmak için “past tense” (geçmiş zaman) kipi kullanılır. Geçmiş zaman kipiyle cümle kurmak için fiillerin geniş zamanda kullanılan “present simple” adlı mastar halinden farklı olan “past simple” çekimlerinin kullanılması gerekir. Geçmiş zaman bildiren bu sözcükler, İngilizce kelimelerin ikinci halleri olarak da adlandırılır.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri oluşturuluş biçimine göre düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiiller belli bir kurala göre oluşturulur, içlerinde ses olayları haricinde istisna yoktur. Düzensiz fiillerin ise kendilerine has oluşturulma biçimleri vardır. Bazılarının oluşturulma şekli birbirine benzese de arada küçük farklılıklar olabilir. Düzensiz fiiller genelde öğrencilere liste halinde sunulur.

Düzenli Fiiller

İngilizcede düzenli fiiller, ikinci hal çekimleri yapılırken “-d”, “-ed” ve “-ied” takısı alan fiillerdir. Sesli harfle biten düzenli fiillerin sonuna yalnızca “-d” gelir. Örneğin: play-played, need-needed. Sessiz harfle biten fiiller ise genelde “-ed” alırlar. Use-used, live-lived sözcüklerinde olduğu gibi.

Sessiz harfle biten fiillerde bazı ses olayları olabilir. Bunlardan biri ses tekrarıdır. Örneğin “stop” sözcüğünün ikinci halini yazarken doğru olan “stoped” değil, “stopped” sözcüğüdür.

Diğer bir ses olayı da ses düşmeleridir. Özellikle son iki harfi sessiz olup da “-y” harfiyle biten sözcüklerde görülebilir. Buna en bariz örnek cry-cried çekimidir. Bu tarz ses olayları fiilin düzenli olma halini bozmaz. Önemli olan fiilin bu üç takıdan birini alıyor olmasıdır.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri temel olarak böyle kurulur. Cümle örnekleri vermek gerekirse:

I walked along the beach.

She fried meat for dinner.

He cleaned the floor.

ingilizce kelimelerin ikinc halleri

Düzensiz Fiiller

İngilizce kelimelerin ikinci halleri için çekimleri biraz daha karışık kılan şey pek çok fiilin düzensiz olmasıdır. Bu fiilleri ezberlemek başta zor görünür. Ancak okuyup yazdıkça oluşacak göz aşinalığıyla kolayca öğrenilip hatırlanabilir.

Düzensiz fiillerin bazılarının üç hali de aynıdır (bid-bid-bid, cut-cut-cut). Bazılarında ikinci hal yapılırken küçük bir harf değişikliği olur (build-built). Düzensiz fiiller bazen de kendine has şekilde İngilizce kelimelerin ikinci halleri olarak kullanılır: Örneğin “read” sözcüğünün birinci ve ikinci halinin yazılışı aynıdır, ancak arada telaffuz farkı vardır.

Bunların yanısıra çoğu fiilin üç hali de birbirinden farklı yazılır (grow-grew-grown). Kelimelerin içerdiği harflere göre İngilizce kelimelerin ikinci halleri çekimlerinde belli bir örüntü gözlemlenebilir. Örneğin “grow” fiilini gördük. Son iki harfi “grow” ile aynı olan “throw” fiilinin ikinci hali “threw”, aynı şekilde “blow” fiilinin ikinci hali ise “blew” olarak kullanılır.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri ve üçüncü halleri

1. Hali

Base Form

Okunuşu 2. Hali

Past Simple

Okunuşu 3. Hali

Past Participle

Okunuşu Türkçe

Anlamı

awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak
be bi was/were vaz/vör been biin olmak
beat biıt beat biıt beaten bitın vurmak
become bikam became bikeym become bikam olmak
begin bigin began bigen begun bigan başlamak
bend bend bent bent bent bent bükmek
bet bet bet bet bet bet bahse girmek
bid biid bid biid bid biid emretmek
bite bayt bit bit bitten bitın ısırmak
blow bılov blew bıluv blown bılovn esmek
break bireyk broke bırog broken bırokın kırmak
bring bıring brought bıroukt brought bıroukt Getirmek
build build built built built built inşa etmek
burst borst burst borst burst borst patlamak
buy bay bought bouht bought bouht satın almak
catch ketç caught kouht caught kouht tutmak
choose çıuz chose çoz chosen çuızın seçmek
come kam came keym come kam gelmek
cost kost cost kost cost kost mâl olmak
creep kırip crept kırept crept kırept emeklemek
cut kat cut kat cut kat kesmek
dig dig dug dag dug dag kazmak
do du did did done dan yapmak
draw dırov drew dıruv drawn dırovn çizmek
drive dırayv drove dırov driven dırayvın araba sürmek
drink dıring drank direng drunk dırang içmek
eat iit ate eyt eaten itın yemek yemek
fall fol fell fel fallen follın düşmek
feed fiid fed fed fed fed beslemek
feel fiıl felt felt felt felt hissetmek
fight fayt fought fouht fought fouht kavga etmek
find faynd found faund found faund bulmak
fly fılay flew fıliuv flown fılavn uçmak
forbid forbıid forbade forbeyt forbidden forbidın yasaklamak
forget forget forgot forgat forgotten forgatın unutmak
forgive forgiv forgave forgeyv forgiven forgivın affetmek
freeze fıriiz froze fırooz frozen frozın dondurmak
get get got gat gotten gatın elde etmek
give giv gave geyv given givın vermek
go go went vent gone gan gitmek
grow gırov grew gırıuv grown gırovn büyümek
hang heng hung hang hung hang asmak
have hev had hed had hed sahip olmak
hear hiyır heard hörd heard hörd duymak
hide hayd hid hid hidden hidın gizlemek
hit hid hit hid hit hid vurmak
hold hoold held held held heeld tutmak
hurt hört hurt hört hurt hört incinmek
keep kiip kept kept kept kept saklamak
know nov knew niuv known novn bilmek
lay ley laid leyid laid leyid yaymak
lie lay lay ley lain layin yalan söylemek
leave liıv left left left left ayrılmak
lend lend lent lent lent lent ödünç vermek
let leet let leet let leet izin vermek
lose loos lost lost lost lost kaybetmek
make meyk made meyd made meyd yapmak
meet miit met met met met buluşmak
pay pey paid peid paid peid ödemek
put put put put put put koymak
read riid read red read red okumak
ride rayd rode rood ridden ridın binmek
ring ring rang reng rung rang çalmak
rise rays rose rooz risen raysın yükselmek
run ran ran ren run ran koşmak
say sey said sed said sed söylemek
see sii saw sov seen siın görmek
sell sel sold sold sold sold satmak
send send sent sent sent sent göndermek
shut şat shut şat shut şat kapatmak
sing sing sang seng sung sang şarkı söylemek
sit sit sat set sat sat oturmak
sleep sılip slept sılebt slept sılebt uyumak
speak sıpik spoke sıpog spoken sıpokın konuşmak
spend sıpend spent sıpent spent sıpent harcamak
stand sıtend stood stuud stood stuud ayakta beklemek
swim sıvim swam sıvem swum sıvam yüzmek
take teyk took tuuk taken teykın almak
teach tiiçh taught taıght taught taıght öğretmek
tell tel told told told told söylemek anlatmak
think tink thought dout thought dout düşünmek
throw tırov threw tıruv thrown tırovn atmak
wake weyk woke vog woken vokın uyanmak
wear viır wore vor worn vorn giyinmek
understand andırstend understood andırstud understood andırstud anlamak
win vin won von won von kazanmak
write rayt wrote root written ritın yazmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.