5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Konu Anlatımı

5.Sınıf 4. Ünite My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi 1’den 100'e kadar zaman ve sayıları öğreterek öğrencilere günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri öğretmek için tasarlanmıştır.

5.Sınıf 4. Ünite My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi 1’den 100’e kadar zaman ve sayıları öğreterek öğrencilere günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri öğretmek için tasarlanmıştır. Ünitedeki kelimeler öğrencilerin günlük yaşamları hakkında konuşmalarına, aile ve arkadaşlarının günlük yaşamlarını açıklamalarına, zamanı söyleyebilmelerine ve 1’den 100’e kadar olan sayıları söylemelerine ve anlamalarına olanak sağlar. Aynı zamanda ünite Present Simple Tense (Geniş Zaman) kalıbını işlemektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayattaki yaşamları ve yaptıkları aktiviteleri, saati söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası rakamları rahatça söyleyebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi gün içerisinde yaptığımız aktiviteleri ve bunları ne zaman, nasıl yaptığımızı belirtmemize yardımcı olacak kelimeler içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

1.arrive (ulaşmak)

2.early (erken)

3.get up (kalkmak)

4.read (okumak)

5.sleep (uyumak)

6.watch (izlemek)

7.weekend (haftasonu)

8.shopping (alışveriş)

9.have a shower (duş almak)

10.every day (her gün)

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1.Every – evening – six – dinner – o’clock – I – have – at ?

A) Every evening I have dinner at six o’clock.
B) I have dinner at six o’clock every evening.
C) Six o’clock every evening I have dinner at .
D)I have dinner every evening at six o’clock.

DOĞRU CEVAP: B

2.Do – you – school – what – time – go – to ?

A) Do you go to school what time ?
B) What time do you go to school?
C) What time go to school do you ?
D) School do you what time go to ?

DOĞRU CEVAP: B

3.Half – lunch – one – past – at – have – does – he ?

A) He does have lunch at half one past ?
B) Lunch at half past one does he have ?
C) Half past one does he have lunch at ?
D)Does he have lunch at half past one?

4.Nine – past – half – bed – at – goes – she – to ?

A) Goes to bed she at half past nine .
B) Bed at half past nine she goes to .
C) At half past nine she goes to bed .
D)She goes to bed at half past nine.

DOĞRU CEVAP: D

5.Dinner – read – book – I – a – after ?

A) After dinner I read a book .
B) I read a book after dinner.
C) A book I read after dinner.
D)Book a I read after dinner.

DOĞRU CEVAP: B

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Simple Present Tense Kalıbı ve Kullanımı

Simple Present Tense İngilizce’ de en çok kullanılan zaman ve en temel dilbilgisi kurallarından birisidir. En çok kullanılan zaman olmasının nedenleri cümle kuruluşunun basit ve en temel düzeyde olmasıdır.

Simple Present Tense’in Türkçe karşılığı geniş zamandır. Günlük hayatta yaptığımız eylemlerden, hobilerimizden, alışkanlıklarımızdan, herkes tarafından onaylanmış ve doğruluğu değişmeyecek olan durumlardan, talimatlardan, saat çizelgelerinden ve hikayelerden bahsederken kullanırız.
Örneğin;
‘I go to school.’ yani ‘Ben okula giderim.’ dediğimizde yüklemimiz olan ‘go’ yani ‘gitmek’ fiili ‘er-ar’ geniş zaman ekleriyle çekimlenerek ‘giderim’ halini alıyor. Bu cümleyi okuduğumuzda benim her zaman okula gittiğimi, bunu bir alışkanlık boyutunda yaptığımı ve sürekliliği olduğunu anlıyoruz.

 • Present Simple Tense Olumlu Cümleler Nelerdir?

Simple Present Tense ile cümle kurmak basittir ancak olumlu bir cümle kurarken aşağıdaki kurallara dikkat etmemiz gerekir;


1-I, You, We, They öznelerinde fiil hiçbir ek almaz.

-I wake up at 7 every morning. (Ben her sabah 7’de uyanırım.)
-We never drink milk. (Biz asla süt içmeyiz.)
-They visit their grandmothers once a week. (Onlar haftada 1 kez büyükannelerini ziyaret ederler.

2-He, She, It yani 3.tekil öznelerinde fiile ‘-s’ takısı gelir.

-She goes to lake every weekend. (O her haftasonu göle gider.)

-He runs every day. (O her gün koşar.)

Not: Fiillere eklenen ‘-s’ takısı farklılık gösterebilir.
· Swim, play, speak, look gibi normal fiiller sadece -s takısı alırlar. (Swims, plays, speaks, looks)
· Sonu -y harfi ile biten cry, try gibi bazı fiillerde sondaki -y harfi düşerek yerine -ies takısı gelir. (cries, tries)
· Sonu -ch, -ss, -sh, -o gibi eklerle biten watch, go gibi bazı fiillerin sonuna -es takısı gelir. (watcheses, goes)

 • Present Simple Tense Olumsuz Cümleler Nelerdir?

Simple Present Tense ile olumsuz cümle yaparken özneden sonra yardımcı fiil ‘do’ ya da ‘does’, ardından da olumsuzluk anlamını bize veren ‘not’ eki gelir.

I, you, we, they özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir.

Subject + Do + not + Verb + Object ( Özne + Do + not + Yüklem + Nesne)

I, You,We, They öznelerinden sonra ‘don’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir.

• I don’t play basketball. (Ben basketbol oynamam.)
• We don’t want to go. (Biz gitmek istemeyiz.)
• They don’t eat pasta. (Onlar makarna yemez.)

Simple Present Tense cümlelerini olumsuz hale getirirken 3. tekil şahıslarda (He / She / It) yine ”-s” takısını kullanmamız gerekir. Fakat cümle olumsuz olunca “-s” takısını fiile değil, “do” yardımcı fiiline getiririz ve “does” haline dönüştürürüz. Cümlede ‘does’ yardımcı fiili olduğu için fiile tekrar ”-s” takısı eklenmez.


He, she, it özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir.

Subject + Does + not + Verb + Object ( Özne + Does + not + Yüklem + Nesne)

He, She, It öznelerinden sonra ‘doesn’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir.


-She doesn’t listen music. ( O müzik dinlemez.)
-He doesn’t like me. (O benden hoşlanmaz.)


Not:Öznelere göre çekimlendiği için “do” ve “does” kullanımına dikkat etmeliyiz.

 • Present Simple Tense Soru Cümleleri Nelerdir?


              Simple Present Tense ile soru cümlesi yaparken özneden önce ‘do’ ya da ‘does’ yardımcı fiili gelmektedir. Hiçbir öznede fiil ek almaz.
Soru cümlesi formülü aşağıda verilmiştir.


Do/Does + Subject + Verb + Object? / Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne?


-Do you drink water every day? (Her gün su içer misin?)
-Does she take her medicine daily? (O her gün ilacını alır mı?)
-Do I look like a student? (Ben bir öğrenciye benziyor muyum?)

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Telling the Time Kullanımı

İngilizcede saatin kaç olduğunu sorarken özellikle 2 tane soru kullanırız.
What time is it?
What is the time?
Bu iki sorunun da anlamı ‘Saat kaç?’ demektir.


Saatin kaç olduğunu söylemenin ise 2 yolu vardır. Bunlardan ilki dijital saattir. Saati, ekranda görüldüğü şekilde sırasıyla saat ve dakika şeklinde söyleriz.


03:30 – It is three thirty. (Saat üç otuz.)
17:20 – It is seventeen twenty. (Saat on yedi yirmi)


Saati söylemenin bir diğer yolu ise şu şekildedir;


1- Saat tam ‘00’ olduğunda o’clock ifadesini kullanırız.
09:00 – It is nine o’clock. (Saat 9)
15:00 – It is fifteen o’clock. (Saat 15)


2- Saat buçuğu (30) gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.
09:30 – It is half past nine. (Saat 9:30)
15:30 – It is half past fifteen. (Saat 15:30)


3- Saatin çeyrek geçe (15) olduğunu ifade etmek için quarter past kullanırız.
09:15 – It is quarter past nine. (Saat 9:15)
15:15 – It is quarter past fifteen. (Saat 15:15.)


4- Saatin çeyrek kala (45) olduğunu ifade etmek için quarter to kullanırız.
09:45 – It is quarter to ten. (Saat 9:45)
15:45 – It is quarter to sixteen. (Saat 15:15.)


NOT: İngilizce saatlerde geçen dakikayı söylerken PAST , kalan dakikayı söylerken TO kullanırız. Dikkat etmemiz gereken İngilizcede saatleri söylerken geçen ya da kalan dakika önce söylenir ardından saat gelir. Buçuğa kadar olan zaman diliminde PAST (geçe) , buçuktan sonra ise TO (kala) kullanmamız gerekir.
04:25 = It is twenty five past four. (Saat dördü yirmi beş geçiyor.)
08:18 = It is eighteen past eight. (Saat sekizi on sekiz geçiyor.)
10:47 = It is thirteen to eleven. (Saat on bire on üç var.)
12:55 = It is five to thirteen. (Saat on üçe beş var.)

5. Sınıf İngilizce My Daily Routine Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce Ünite 4 My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi 5. sınıf konuları içinde önemli bir ünitedir. Nedeni aşağıda gösterilmiştir.

• Öğrencilere gün içinde yaptıkları etkinlikler hakkında konuşmayı öğretir.

• Size ailenizin ve arkadaşlarınızın günlük yaşamları hakkında konuşmayı öğretir.

• Zamanı söylemeyi öğretir.

• 1’den 100’e kadar olan sayıları nasıl tanıyacağınızı ve tanımlayacağınızı öğretir.

              5. sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi yeterli pratik yapıldığında anlaşılması kolay bir ünitedir. Amaç öğrencilere günlük hayatta neler yaptıklarını öğretmek ve 1’den 100’e kadar olan sayıları aktarmaktır. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler günlük hayatları hakkında konuşabilir, aile ve arkadaşlarının günlük hayatlarını anlatabilir, saatleri söyleyebilir ve 1’den 100’e kadar olan sayıları söyleyip anlayabilirler.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları gün içerisinde yapılan aktiviteleri tanımlayan isimler ve fiillerdir.
Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.

 1. daily routine (günlük rutin) : Do you have a daily routine? (Senin günlük bir rutinin var mı?)
 2. get up (kalkmak) : She gets up at 8. (O saat 8’de kalkar.)
 3. leave  (ayrılmak) : They leave home at 10. (Onlar  saat10’da evden ayrılır.)
 4. early (erkenden) : I get up early. (Ben erkenden uyanırım.)
 5. wake up (uyanmak) : He wakes up at 6. (O saat 6’da uyanır.)
 6. wash (yıkamak) : Do you wash your face every morning? (Her sabah yüzünü yıkar mısın?)
 7. watch (izlemek) : Do you watch Tv in the evenings? (Akşamları televizyon izler misin?)
 8. weekend (haftasonu) : Do you have a plan at the weekend? (Haftasonu bir  planın var mı?)
 9. read (okumak) : I read books in the afternoon. (Ben öğlenleri kitap okurum.)
 10. online (çevrimiçi) : Do you have an online research? ( Çevrimiçi bir araştırman var mı?)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI