İngilizcede Zarflar (Adverbs): İngilizcede Zarfların Kullanımı

İngilizce zarflar, adverbs anlamına gelmektedir. İngilizce zarflar, cümle içinde en çok kullanılan ögelerden olup; cümlede yer alan fiilleri miktar, durum, sıklık açısından niteleyen kelime türleridir. İngilizce sıklık zarfları, İngilizce zaman zarfları ve İngilizce yer yön zarfları olarak gruplara ayrılmaktadır.

İngilizce zarflar, adverbs anlamına gelmektedir. İngilizce zarflar, cümle içinde en çok kullanılan ögelerden olup; cümlede yer alan fiilleri miktar, durum, sıklık açısından niteleyen kelime türleridir. İngilizce sıklık zarfları, İngilizce zaman zarfları ve İngilizce yer yön zarfları olarak gruplara ayrılmaktadır. Aynı zamanda sıfat türündeyken –ly ekiyle zarf olabilen kelimeler de mevcuttur.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İçerikte bir cümledeki İngilizce zarfları ve İngilizce sıfatları anlama yollarından bahsedilecek ve İngilizce zarf kullanımı ifade edilecektir.  İngilizce zarf örneklerinin yanında bunlarla kurulan cümleler de ifade edilecektir.

İngilizce Bir Cümlede Zarflar Nasıl Anlaşılır?

Türkçede olduğu gibi, İngilizcede de bir cümlede zarf olup olmadığını anlama yolları hemen hemen aynıdır. İngilizce bir cümleye birkaç soru sorulmasıyla, İngilizce sıklık zarfları, İngilizce miktar zarfları ya da İngilizce yer yön zarfları rahatlıkla tespit edilmektedir.

İngilizce kurulmuş olan cümleye Türkçedeki gibi ‘’Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne zamandır?’’ gibi sorular sorulduğunda ortaya çıkan yanıtlar; o cümledeki zarfın hangisi ve hangi türden bir İngilizce zarf olduğuna karşılık gelmektedir.

İngilizcede Zarflar ve Sıfatlar Nasıl Ayırt Edilir?

İngilizce zarflar ve İngilizce sıfatlar; birçok İngilizce öğrenen bireyin kafasını karıştıran konular arasında olsa da; kısa süreli bir çalışma ve düzenli bir tekrar ile bu sorun çözülmektedir.  İngilizce kurulmuş olan bir cümlede yer alan bir sözcüğün İngilizce sıfat ya da İngilizce zarf olup olduğunu test etmenin bir yolu vardır. Bu yol, aslında her iki kelime türünün anlamıyla oluşturulmuştur.

İngilizce sıfatlar, bir cümlede görülen isimleri nitelerler ve isimlerden hemen önce gelirler. Ancak İngilizce zarflar ise cümledeki bir eylemin durumunu, miktarını nitelemektedir. Buradaki belirtme isimlere değil, fiillere göredir. İngilizce zarflar ya da sıfatlar, kısacası yükleme soru sorarak keşfedilmektedir. Aşağıda verilen örnekleri inceleyerek, İngilizce zarflar ve İngilizce sıfatlar ayrımını görebilirsiniz.

She is a happy girl.
O, mutlu bir kız.

She is dancing happily.
O, mutluca dans ediyor.

Görüldüğü gibi, ilk cümlede kızın mutluluğu belirtildiğinden happy sözcüğü burada İngilizce sıfat olarak kullanılmış; ikinci cümlede ise mutluca dans etmek fiili anlatıldığı için İngilizce zarf ortaya çıkmıştır.

İngilizcede Zarflar Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

İngilizce zarflar, cümle içinde birçok yerde bulunabilirler. Daha önce bahsedildiği gibi, cümleye soru sorulduğunda keşfedilen zarflar; zarf türlerine göre farklı yerlerde bulunurlar. Örneğin; İngilizce durum zarfları, İngilizce zaman zarfları ve İngilizce yer zarfları cümledeki ana fiilden sonra kullanılır. Aynı zamanda eğer cümlede nesne varsa bu durumda zarf, nesneden sonra görülmektedir. Eğer cümlede birden fazla zarf mevcutsa, bunların kullanım sırası durum, yer ve zaman zarfı şeklindedir.

Bundan sonraki başlıkla İngilizcede en çok kullanılan zarflar incelenecek ve İngilizce zarflar ile ilgili örnek cümleler kurulacaktır.

İngilizcede Zarf Kullanımı Örnekleri

İngilizce zarflar, cümledeki fiili nasıl, ne kadar gibi konularda etkileyebilmektedir. İngilizce zarflar konusu; miktar zarflar, yer yön zarfları, sıklık zarfları şeklinde ayrışmaktadır. Aşağıda verilen örneklerde İngilizce zarflarının kullanım örnekleri cümleler halinde verilmiştir.

When speaking German, he rarely makes a mistake.
O, Almanca konuşurken nadiren hata yapar.

I generally have breakfast in this restaurant.
Ben kahvaltımı genellikle bu restoranda yaparım.

I always have shower in the mornings.
Ben her zaman sabahları duş alırım.

The symbol “X” usually stands for an unknown quantity in mathematics.
“X” sembolü genellikle matematikte bilinmeyen miktarı temsil etmektedir.

We often study English.
Biz sık sık İngilizce çalışırız.

My cousins sometimes make illogical decisions.
Kuzenlerim bazen mantıksız kararlar verirler.

You have completed your homework perfectly.
Ödevini mükemmel bir şekilde tamamladın.

Can you please speak more clearly?
Lütfen daha açık konuşabilir misiniz?

I usually go to that classroom to study.
Ben ders çalışmak için genellikle o sınıfa giderim.

I have never been to the Norway before.
Daha önce Norveç’te asla bulunmadım.

İngilizcede En Çok Kullanılan Zarflar

İngilizce zarflar, kurulan tüm cümlelerde yaygın olarak görülen kelime türlerinden olup fiili nitelemektedir. Aşağıdaki cümlede İngilizcede en çok kullanılan zarflar verilecek, bu zarfların İngilizcede nerelerde ve hangi anlamlarda kullanıldığına değinilecektir. Aynı zamanda İngilizce zarflarla kurulan örnek cümleler ile konu daha belirgin hale getirilmeye çalışılacaktır.

 • Only – Yalnızca Sadece
 • Somewhere – Bir yer
 • Anywhere – Hiçbir yer
 • Enough – Yeter
 • Fairly/Rather – Az-çok, Oldukça
 • Quite – Tam, Oldukça
 • To used to – Önceden, Eskiden
 • To be used to – Alışık Olmak

Only – Yalnızca, Sadece

İngilizce zarflar arasında en yaygın olarak ifade edilen ‘’only’’, yalnızca/sadece gibi anlamlara gelmektedir. Zarflar İngilizce konusunda kullanılan only; cümlenin başında, özneden sonra ya da cümledeki nesneden önce gibi çeşitli yerlerde ortaya çıkmaktadır. İngilizcede only kullanımı aşağıdaki gibidir.

This is only the beginning.
Bu sadece başlangıç.

Buradaki örnekte only sözcüğü, cümledeki fiilden sonra ve cümlenin nesnesinden hemen önce ortaya çıkmaktadır.

I only ate one banana.
Sadece bir tane muz yedim.

Yukardaki örnekte ise only zarfı, cümlenin fiilinden önce kullanılmış ve yenilen yiyeceğin tekilliğine karşılık gelmiştir.

Only, Mert will come us.
Sadece, Mert bize gelecek.

İngilizce zarflar, cümlenin her yerinde karşılık görebilmektedir. Yukardaki cümledeki only kullanımı buna verilebilecek örneklerdendir.

I make a cake this kitchen only on Mondays.
Ben bu mutfakta bir keki sadece pazartesi günleri pişiririm.

Cümledeki nesneden ve fiilden sonra da only sözcüğünün kullanılması mümkündür.

Somewhere – Bir yer

İngilizce yaygın olarak kullanılan bir diğer zarf ise; ‘’somewhere’’ dir. Somewhere zarfı, some ve where sözcüklerinin birleşiminden ortaya çıkmakta olup ve zaman zaman sadece  ‘’some’’ gibi de kullanılmaktadır. İngilizcede somewhere kullanımı aşağıdaki gibidir.

We can go somewhere else if they want.
İsterlerse başka bir yere gidebiliriz.

It’s ten o’clock somewhere now.
Şimdi bir yerde ondur.

Will he go somewhere tomorrow?
O yarın bir yere gidecek mi?

Go somewhere else. I don’t want to talk with you.
Başka bir yere git. Seninle konuşmak istemiyorum.

Anywhere – Hiçbir yer

İngilizce zarflar arasında yer alan anywhere de; tıpkı ‘’somewhere’’ de olduğu gibi iki sözcüğün birleşiminden oluşmuştur. Bu sözcükler any ve where’dir. İngilizce zarflar arasında olan anywhere’in zaman zaman ‘’any’’ gibi kullanımına rastlanabilmektedir. İngilizcede anywhere kullanımı aşağıdaki gibidir:

I can’t find my vallet anywhere.
Cüzdanımı hiçbir yerde bulamıyorum.

She can go anywhere she wants.
İstediği yere gidebilir.

I don’t think you can apply for a job anywhere.
Hiçbir işe başvurabileceğini düşünmüyorum.

When I was a baby, I could sleep anywhere.
Bebekken her yerde uyuyabilirdim.

Enough – Yeter

Adverbs yani İngilizce zarflar içindeki enough zarfının cümlelerde çokça görülmektedir. Bu zarf, birlikte kullanıldığı sıfat veya zarftan hemen sonra getirilmektedir. Enough sözcüğünün cümlede yer alması için İngilizce sıfat ya da İngilizce zarf varlığı şarttır. İngilizcede enough kullanımı aşağıdaki gibidir:

My mother can’t run fast enough.
Annem yeteri kadar hızlı koşamıyor.

She is not kind enough.
O, yeteri kadar kibar değil.

I don’t love you enough.
Seni yeterince sevmiyorum.

He made me sad enough.
Beni yeteri kadar üzdü.

Fairly/Rather – Az-çok, Oldukça

Gerek fairly gerekse rather zarfları aslında aynı anlamda olan kelimelerdir. Fakat İngilizce zarflar arasında olan‘’fairly’’ zarfı daha çok hoşa giden sıfatlar ve zarfları ifade ederken kullanılmaktadır. Bir diğer zarf türü olan ‘’rather’’ ise zarfı hoşa gitmeyen sıfatlar ve zarfların ifadesini karşılamaktadır. İki zarfın genel kullanımı bu şekildedir. Olumlu bir durumdan bahsedilmek istendiğinde de de zaman zaman ‘’rather’’ sözcüğüne yer verilebilmektedir. İngilizcede fairly/rather kullanımı aşağıdaki gibidir:

He is rather handsome.
O, çok yakışıklıdır.

Bu cümlede adverbs’lerden olan‘’rather’’ sözcüğü olumlu bir anlama denk gelecek şekilde kullanılmış ve anlamında değişiklik olmuştur.

This bag is fairly light, but that one is rather heavy.
Bu çanta oldukça hafif, ötekisi oldukça ağırdır.

Deniz is fairly hardworking, but Murat is rather lazy.
Deniz oldukça çalışkandır, fakat Murat epeyce tembeldir.

Yukarda yer alan iki cümlede sırasıyla bir çantanın hafifliği olumlu olduğundan ‘’fairly’’ sözcüğü; ağırlığı ise olumsuz bir durum olduğundan ‘’rather’’ kullanılmıştır. Aynı şekilde diğer cümlede birinin çalışkan oluşu iyi bir özellik olduğundan ‘’fairly’’; öbürünün tembelliğine vurgu ise ‘’rather’’ ile yapılmıştır.

I would rather go out than sleep here.
Burada uyumaktansa, dışarı çıksam daha iyi olur.

İngilizce zarf türleri arasındaki ‘’rather’’ sözcüğünün bir diğer farklı kullanımı da, ‘’would’’ yardımcı fiiliyle gerçekleşmektedir. Bu durumda iki sözcük birlikte tercih etmek anlamına gelmektedir.

Quite – Tam, Oldukça

İngilizcede en çok kullanılan zarf türlerinden biri olan ‘’quite’’, birlikte kullanıldığı sıfat türüne göre tam veya oldukça gibi anlamlara gelmektedir. İngilizcede quite kullanımı aşağıdaki gibidir:

The movie is quite slow.
Film oldukça yavaştır.

The beach is quite empty.
Sahil tamamen boştur.

He didn’t quite understand my sentences.
Cümlelerimi tamamen anlamadı.

The actor who plays the president is quite handsome.
Başkanı oynayan aktör oldukça yakışıklıdır.

To used to – Önceden, Eskiden

To used to, bir kişinin eskiden yaptığı ancak günümüzde yapmadığı şeyleri ifade ederken kullanılan İngilizce zarf türlerindendir. İngilizcede to used to kullanımı aşağıdaki gibidir:

I used to play volleyball when I was young.
Ben gençken voleybol oynardım.

They used to live in Miami.
Onlar, Miami’de otururlardı.

I used to eat a lot of chocolate.
Çok çikolata yerdim.     

When Hasan was young, he used to ride a motorcycle.
Hasan gençken motor kullanırdı.

Yukarda verilen cümle örneklerinden to used to kullanımına dair çıkarılması gereken en önemli sonuç, yaşanan olay her ne olursa olsun, artık günümüzde yapılmıyordur. Aynı zamanda to used to kalıbı özneden sonra gelmeli ve ardından gelen fiil de yalın halde kullanılmalıdır.

To be used to – Alışık Olmak

‘’To used to’’ kalıbına benziyor olsa da ondan farklı bir İngilizce zarf olan ‘’to be used to’’ alışık olmak anlamına gelmektedir. İngilizcede to be used to kullanımı aşağıdaki gibidir:

To be used to Olumsuz Kullanımı

Fatih is not used to going to bed early.
Fatih, erken yatmaya alışkın değildir.

Özlem is not used to wearing hat.
Özlem, şapka takmaya alışık değildir.

He is not used to playing football.
O, futbol oynamaya alışık değildir.

We are not used to bad news.
Biz kötü haberlere alışık değillerdir.

Yukardaki örneklere bakılarak söylenebilir ki; İngilizce zarflar arasında yer alan ‘’to be used to’’ nun olumsuz kullanımı, yaşanan bir olay ya da duruma kişilerin alışık olmadığını ifade etmektedir.

To be used to Olumlu Kullanımı

Fatih is used to going to bed early.
Fatih, erken yatmaya alışkındır.

Özlem is used to wearing hat.
Özlem, şapka takmaya alışıktır.

He is used to playing football.
O, futbol oynamaya alışıktır.

We are used to bad news.
Biz kötü haberlere alışığız.

İngilizcede Sıfatlar

İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini belirten kelime türleri olarak bilinmektedir. Bu noktadan bakıldığında Türkçe diliyle birebir aynı olmaktadır. İngilizce sıfatlar cümlelerde yer alan nesnelerin nasıl olduklarını, kaçar adet olduklarını bildirmektedir. Aynı zamanda bir nesnenin yerini işaret ederken kullanılan İngilizce işaret sıfatları, aynı zamanda –ly eki getirildiklerinde cümlede İngilizce zarf olarak da görev alabilmektedir. İngilizce sıfatlar, isimlerden önce gelmekte olup; Türkçedeki gibi çeşitlerine göre, farklı isimlerdedir.

İngilizce sıfat türleri: genel olarak bakıldığında niteleme sıfatları, belirtme sıfatları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Niteleme sıfatları isimleri nitelerken kullanılmakta ve tek çeşitteyken; belirtme sıfatları ise işaret, sayı, belirsiz ve soru sıfatları olarak ayrılmaktadır.

İngilizcede “LY” Eki ve Zarflar

İngilizcede –ly ekinin sıfatları İngilizce zarflar oluşturma konusunda ne denli bir etkisi olduğu içeriğin önceki kısımlarında belirtilmiştir. İngilizce sıfatlar, İngilizce zarf olarak oluşturulabilmektedir. Bunu yapmak için –ly eki getirmek yeterlidir.  Bu nedenle aslında İngilizce zarflar ve İngilizce sıfatlar konusu eş zamanlı olarak öğrenilmesi gereken başlıklardandır.

İngilizcede en çok kullanılan zarflar arasında –ly eki getirilerek oluşturulanlar oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Örneğin; quick – quickly, day – daily, like – likely, real – really, complete – completely zarflarında ilk kelime sıfatken; daha sonra –ly eki alarak zarflar İngilizce şeklinde ortaya çıkmıştır. Genel olarak –ly eki getirilmesi yeterli iken; bazı durumlarda yazı biçimi nispeten farklılaşabilmektedir. Bunun nedeni, -y ile biten bir sıfatın -ly eki almasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda -y sesi düşmekte ve ily eki olarak değişkenlik göstermektedir. Easy-easily, happy- happily zarfları örnek olarak verilebilmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI