İngilizce Paragraf Yazma Örnekleri

İngilizce paragraf yazmak denince korktuğunuzu biliyoruz fakat paragraf yazmak sanıldığı kadar zor bir iş değil. Hatta İngilizce öğreniyorsanız olmazsa olmazlarınızdan biri de paragraf yazmayı öğrenmek olmalıdır.Basit İngilizce Paragraf Örnekleri  Bir paragraf, yalnızca bir ana fikri savunan ya da aktaran bir grup cümle olarak tanımlanabilir.

İngilizce paragraf yazmak denince korktuğunuzu biliyoruz fakat paragraf yazmak sanıldığı kadar zor bir iş değil. Hatta İngilizce öğreniyorsanız olmazsa olmazlarınızdan biri de paragraf yazmayı öğrenmek olmalıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Basit İngilizce Paragraf Örnekleri  

Bir paragraf, yalnızca bir ana fikri savunan ya da aktaran bir grup cümle olarak tanımlanabilir. Paragraflar ortalama olarak 10 cümle kadar uzunluğunda olmalıdır.

İngilizce öğrenen çoğu kişi bazı konuları merak eder. Örneğin; Paragraf yazmanın adımları nelerdir? Paragraf biçimi nedir? İyi bir paragraf nasıl yazılır? Bir paragraf nasıl yazılır? Paragraf yazım örnekleri nelerdir gibi…

Biz de yazımızda öncelikle en çok ihtiyacınız olabilecek konularda paragraf örneklerini sizinle paylaşacağız ve yazımızın sonunda da iyi bir paragraf yazmanın adımlarını ileteceğiz.

Sağlık Hakkında İngilizce Paragraf Örneği     

Understanding and knowing blood sugar levels is an important part of dealing with diabetes. It is also extremely important to know the “normal” blood glucose ranges and blood glucose ranges for adults and children with type 1 diabetes, as well as type 2 diabetes and blood glucose ranges for determining people with diabetes. If a person with diabetes has a measurement tool and if it is testing, he should know what their blood glucose level means. Recommended blood glucose levels are interpreted to some extent for each individual and this should be discussed with the healthcare team. Additionally, women can also have their target blood glucose levels set during pregnancy. Recommended target blood glucose levels of 4 to 7 mmol / L are recommended for adults with type 1 diabetes, adults with type 2 diabetes and children with type 1 diabetes. In addition, the International Diabetes Federation’s target ranges for people without diabetes are specified. These levels are 200 mg / dl.

(Kan şekeri seviyelerini anlamak ve bilmek, diyabetle baş etmenin önemli bir parçasıdır.

Tip 1 diyabetli yetişkinler ve çocuklar için “normal” kan şekeri aralıklarını ve kan şekeri aralıklarını ve ayrıca şeker hastalarının belirlenmesi için tip 2 diyabet ve kan şekeri aralıklarını bilmek de son derece önemlidir. Diyabetli bir kişinin bir ölçüm aracı varsa ve test yapıyorsa kan şekeri seviyesinin ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Önerilen kan şekeri seviyeleri, her birey için bir dereceye kadar yorumlanır ve bu, sağlık ekibi ile tartışılmalıdır. Ek olarak, kadınlar hamilelik sırasında da hedef kan şekeri seviyelerini ayarlayabilir. Tip 1 diyabetli yetişkinler, tip 2 diyabetli yetişkinler ve tip 1 diyabetli çocuklar için önerilen 4 ila 7 mmol / L hedef kan şekeri seviyeleri önerilir. Ayrıca Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun diyabeti olmayan kişiler için hedef aralıkları da belirtilmiştir. Bu seviyeler 200 mg / dl’dir.)

Hava Hakkında İngilizce Paragraf Örneği      

Climate change refers to the change in the environmental conditions of the world. This happens due to many internal and external factors. Climate change has become a global concern in the past few decades. In addition, these climatic changes affect life on earth in various ways. These climate changes have various effects on the ecosystem and ecology. Due to these changes, some plant and animal species have become extinct. The climate started to change long ago due to human activities, but we started learning about this in the last century. In the last century, we started to realize climate change and its impact on human life. We started researching on climate change and learned that the earth’s temperature is rising due to a phenomenon called the greenhouse effect. The warming of the soil surface causes the depletion of many ozone layers, affecting our agriculture, water supply, transportation and some other problems.                     

(İklim değişikliği, dünyanın çevre koşullarındaki değişikliği ifade eder. Bu, birçok iç ve dış faktör nedeniyle olur. İklim değişikliği, son birkaç on yılda küresel bir endişe haline geldi. Ayrıca bu iklim değişiklikleri yeryüzündeki yaşamı çeşitli şekillerde etkiler. Bu iklim değişikliklerinin ekosistem ve ekoloji üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bu değişiklikler nedeniyle bazı bitki ve hayvan türlerinin nesli tükendi. İklim uzun zaman önce insan faaliyetleri nedeniyle değişmeye başladı, ancak bunu geçen yüzyılda öğrenmeye başladık. Geçen yüzyılda iklim değişikliğini ve insan yaşamına etkisini fark etmeye başladık. İklim değişikliği üzerine araştırmalara başladık ve sera etkisi adı verilen bir fenomen nedeniyle dünya sıcaklığının yükseldiğini öğrendik. Toprak yüzeyinin ısınması birçok ozon tabakasının tükenmesine neden olarak tarımımızı, su kaynağımızı, ulaşımımızı ve diğer bazı sorunlarımızı etkiler.)

Çiftçilik Hakkında İngilizce Paragraf Örneği  

It takes a lot of work to grow and harvest crops. Before planting the crop, depending on the conservation method used, the soil must sometimes be prepared by discarding, tillage (vertical or horizontal) and fertilization. Soon it is time to sow or pierce the crop. In the middle of the growing season, irrigation is in full swing for crops to grow. Also, floaters and planes fight weeds and pests. This time of year is also slower for farmers to sow or harvest time. When autumn comes, irrigation stops and busy harvest season begins. Harvesters, tractors, grain carts and semi-trucks populate the countryside when the race to take crops out of the field begins. If weather permits, harvesting can take as short as a few weeks for small farms and more than a month or two for large farms. Selling grain and buying seeds, equipment, and fertilizers is a big task in late autumn and winter. As you can see, farmers do not have much free time left.

(Ekin yetiştirmek ve hasat etmek çok iş gerektirir. Mahsul ekilmeden önce, kullanılan koruma yöntemine bağlı olarak, toprak bazen atılarak, toprak işleme (dikey veya yatay) ve gübreleme ile hazırlanmalıdır. Yakında mahsulü ekme veya delme zamanı. Büyüme mevsiminin ortasında, ekinlerin büyümesi için sulama tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca, yüzenler ve uçaklar yabani otlarla ve zararlılarla savaşır. Yılın bu zamanı da çiftçiler için ekim veya hasat zamanı daha yavaştır. Sonbahar geldiğinde sulama durur ve yoğun hasat mevsimi başlar. Tarladan mahsul alma yarışı başladığında, biçerdöverler, traktörler, tahıl arabaları ve yarı kamyonlar kırsal kesimleri doldurur. Hava izin verirse, hasat küçük çiftlikler için birkaç hafta kadar kısa ve büyük çiftlikler için bir veya iki aydan fazla sürebilir. Sonbaharın sonlarında ve kışın tahıl satmak ve tohum, ekipman ve gübre satın almak büyük bir görevdir. Gördüğünüz gibi çiftçilerin fazla boş vakti kalmadı.)

Uzay Hakkında İngilizce Paragraf Örneği      

To begin with, one reason to fund the space program is communication around the world. As businesses and organizations are expanding geographically, they need a communication channel to run these businesses effectively. It became possible after launching satellites in orbit. For example, NASA, a well-known space organization, has launched many satellites in orbit used to broadcast signals to the entire world in audio and video format. Moreover, satellite television has only become possible thanks to space programs, and people can instantly watch global events from anywhere. Therefore, it can be said that world communication has changed completely by doing space research and therefore it should be supported financially. Moreover, as global warming became a serious concern for the whole world, scientists began to find an alternative planet to live in. Therefore, more space programs will be run and eventually more money will be needed to support these programs. For example, ISRO, an Indian space exploration organization, was funded by the Indian government. As a result, they managed to launch their own satellite without the help of other countries. Additionally, there is a need to tackle the global warming problem, and this is only possible if more space programs are financially supported. For this reason, it has been important for every country to provide financial support to these programs so that future generations can live in a better place.

(Başlangıç ​​olarak, uzay programını finanse etmenin bir nedeni, dünyanın her yerindeki iletişimdir. İşletmeler ve kuruluşlar coğrafi olarak genişledikleri için, bu işleri etkili bir şekilde yürütmek için bir iletişim kanalına ihtiyaçları vardır. Yörüngede uyduları fırlattıktan sonra mümkün hale geldi. Örneğin, tanınmış bir uzay organizasyonu olan NASA, sinyalleri ses ve video biçiminde tüm dünyaya yayınlamak için kullanılan yörüngede birçok uydu fırlattı. Üstelik uydu televizyonu ancak uzay programları sayesinde mümkün hale geldi ve insanlar küresel olayları her yerden anlık olarak izleyebiliyorlar. Dolayısıyla uzay araştırması yapılarak dünya iletişiminin tamamen değiştiği ve bu nedenle maddi olarak desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Dahası, küresel ısınma tüm dünya için ciddi bir endişe haline geldiğinden, bilim adamları yaşamak için alternatif gezegeni bulmaya başladılar. Bu nedenle, daha fazla uzay programı yürütülecek ve sonunda bu programları desteklemek için daha fazla paraya ihtiyaç duyulacak. Örneğin, Hintli bir uzay araştırma kuruluşu olan ISRO, Hindistan hükümeti tarafından finanse edildi. Sonuç olarak, diğer ülkelerin yardımı olmadan kendi uydusunu fırlatmayı başardılar. Ek olarak, küresel ısınma sorununu çözme ihtiyacı vardır ve bu ancak daha fazla uzay programı mali olarak desteklenirse mümkün olabilir. Bu nedenle, gelecek nesillerin daha iyi bir yerde yaşayabilmesi için bu programlara finansal destek verilmesi her ülke için önemli olmuştur.)

Araba Hakkında İngilizce Paragraf Örneği     

Sports car racing became increasingly popular in the 1950s. Many auto racing was televised in the 1980s, and in the 1990s auto racing was featured as one of the world’s largest spectator sports. Auto racing today is a major sport in most major countries and a major industry in some countries such as the UK. (In the UK, most single-seat, open-wheel F1 race cars are produced in the UK, and this contributes significantly to the British economy.) Regarding the relationship between the two major race cars: F1 and Indy car, Formula racing, managed by the FIA is involved. The organization is located in Paris, France and is the international governing body of most auto racing worldwide, including racing almost all outside the United States. Formula 1 (F1) racing, the most important form of racing outside the United States, is considered the tallest form of single-seat racing cars due to its special construction and ultimate speed. Study auto racing history, there were no restrictions on technological development, so F1 cars were the most advanced, technologically advanced racing cars possible. Also, the F1 result determined the winner of the World Drivers’ Championship each year.

(1950’lerde spor otomobil yarışı giderek daha popüler hale geldi. 1980’lerde birçok otomobil yarışı televizyonda yayınlandı ve 1990’larda otomobil yarışı dünyanın en büyük seyirci sporlarından biri olarak gösterildi. Günümüzde otomobil yarışı, çoğu büyük ülkede önemli bir spordur ve İngiltere gibi bazı ülkelerde büyük bir endüstridir. (Birleşik Krallık’ta, tek koltuklu, açık tekerlekli F1 yarış arabalarının çoğu İngiltere’de üretilmektedir ve bu, İngiliz ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.) İki büyük yarış arabası arasındaki ilişkiye gelince: F1 ve Indy arabası, Formula yarışları, FIA tarafından yönetilmektedir. Organizasyon, Paris, Fransa’da bulunmaktadır ve neredeyse Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yarışlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki çoğu otomobil yarışının uluslararası yönetim organıdır. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en önemli yarış biçimi olan Formula 1 (F1) yarışları, özel yapısı ve nihai hızı nedeniyle tek koltuklu yarış arabalarının en uzun biçimi olarak kabul edilir. Otomobil yarışları tarihini inceleyin, teknolojik gelişimde herhangi bir kısıtlama yoktu, bu yüzden F1 arabaları mümkün olan en gelişmiş, teknolojik olarak gelişmiş yarış otomobilleriydi. Ayrıca, F1 sonucu her yıl Dünya Sürücüler Şampiyonası’nın galibini belirledi.)

Aşk Hakkında İngilizce Paragraf Örneği

Love decides almost anything in this world. Love has no conditions or limits. We don’t know exactly what love is and where it comes from. But one thing is certain: we are nothing without love! There are times when we feel shy and timid, afraid to express the love we feel. We are afraid to say the true word “I love you” because we are afraid of embarrassing the other person or ourselves. “I love you” can be said in many ways through beautiful gifts and little notes, smiles and sometimes tears. Sometimes we show our love when we’re quiet and don’t say a word, other times – we speak out loud to express that. Sometimes we show our love impulsively. Often times, when we forgive someone, we need to show our affection. The problem with our world is that people don’t learn to listen to each other. They hear words but do not listen to the actions accompanying the words and do not care about the facial expression.

(Bu dünyadaki hemen hemen şeye aşk karar verir. Aşkın herhangi bir koşulu veya sınırı yoktur. Aşkın tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var: aşk olmadan bir hiçiz! Utangaç ve çekingen hissettiğimiz, hissettiğimiz sevgiyi ifade etmekten korktuğumuz zamanlar vardır. Karşımızdaki kişiyi veya kendimizi utandırmaktan korktuğumuz için gerçek kelimesini “Seni seviyorum” demekten çekiniriz. Güzel hediyeler ve küçük notlar, gülümsemeler ve bazen de gözyaşları aracılığıyla “Seni seviyorum” pek çok şekilde söylenebilir. Bazen sessiz olduğumuzda ve tek kelime söylemediğimizde sevgimizi gösteririz, diğer zamanlarda – bunu ifade etmek için yüksek sesle konuşuruz. Bazen sevgimizi dürtüsellikle gösteririz. Çoğu zaman birini affettiğimizde sevgimizi göstermemiz gerekir. Dünyamızın sorunu, insanların birbirlerini dinlemeyi öğrenmemeleridir. Kelimeleri duyuyorlar ama kelimelere eşlik eden eylemleri dinlemiyorlar ve yüzdeki ifadeyi önemsemiyorlar.)

Tarih Hakkında İngilizce Paragraf Örneği      

In the early stages of their expansion, the Ottomans were the leaders of the Turkish warriors for the Islamic faith known by its honorary title ghāzī (Arabic: “raider”), who fought against the shrinking Christian Byzantine state. The ancestors of Osman I, the founder of the dynasty, were members of the Kayi tribe, who entered Anatolia with a mass of Turkmen Oghuz nomads. These nomads, who migrated from Central Asia, settled in Iran and Mesopotamia in the middle of the 11th century as the Seljuk dynasty, crushed Byzantium after the Battle of Malazgirt (1071) and occupied Eastern and Central Anatolia in the 12th century. Veterans fought against the Byzantines who invaded Anatolia and then the Mongols after the establishment of the Ilkhanid (Ilkhanid) empire in Iran and Mesopotamia in the last half of the 13th century. With the disintegration of the Seljuk power and the direct military occupation of much of Eastern Anatolia and the replacement of the Mongol rule, independent Turkmen principalities emerged in the rest of Anatolia, one under the leadership of Osman.

(Osmanlılar, yayılmalarının ilk aşamalarında, küçülen Hıristiyan Bizans devletine karşı savaşan, onursal unvanı ghāzī (Arapça: “akıncı”) ile bilinen İslam inancı için Türk savaşçılarının liderleriydi. Hanedanlığın kurucusu Osman I’in ataları, bir yığın Türkmen Oğuz göçebesi ile Anadolu’ya giren Kayı aşiretinin mensuplarıydı. Orta Asya’dan göç eden bu göçebeler, 11. yüzyılın ortalarında İran ve Mezopotamya’da Selçuklu hanedanı olarak yerleşmişler, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Bizans’ı ezmişler ve 12. yüzyılda Doğu ve Orta Anadolu’yu işgal etmişlerdir. Gaziler, 13. yüzyılın son yarısında İran ve Mezopotamya’da İlhanlı (İlhanlı) imparatorluğunun kurulmasının ardından Anadolu’yu işgal eden Bizanslılara ve ardından Moğollara karşı savaştı. Selçuklu gücünün parçalanması ve Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmının doğrudan askeri işgali ile Moğol hükümdarlığının yerini almasıyla, Anadolu’nun geri kalanında, biri Osman’ın önderliğinde bağımsız Türkmen beylikleri ortaya çıktı.)

Çiftçilik Hakkında İngilizce Paragraf Örneği  

It takes a lot of work to grow and harvest crops. Before planting the crop, depending on the conservation method used, the soil must sometimes be prepared by discarding, tillage (vertical or horizontal) and fertilization. Soon it is time to sow or pierce the crop. In the middle of the growing season, irrigation is in full swing for crops to grow. Also, floaters and planes fight weeds and pests. This time of year is also slower for farmers to sow or harvest time. When autumn comes, irrigation stops and busy harvest season begins. Harvesters, tractors, grain carts and semi-trucks populate the countryside when the race to take crops out of the field begins. If weather permits, harvesting can take as short as a few weeks for small farms and more than a month or two for large farms. Selling grain and buying seeds, equipment, and fertilizers is a big task in late autumn and winter. As you can see, farmers do not have much free time left.

(Ekin yetiştirmek ve hasat etmek çok iş gerektirir. Mahsul ekilmeden önce, kullanılan koruma yöntemine bağlı olarak, toprak bazen atılarak, toprak işleme (dikey veya yatay) ve gübreleme ile hazırlanmalıdır. Yakında mahsulü ekme veya delme zamanı. Büyüme mevsiminin ortasında, ekinlerin büyümesi için sulama tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca, yüzenler ve uçaklar yabani otlarla ve zararlılarla savaşır. Yılın bu zamanı da çiftçiler için ekim veya hasat zamanı daha yavaştır. Sonbahar geldiğinde sulama durur ve yoğun hasat mevsimi başlar. Tarladan mahsul alma yarışı başladığında, biçerdöverler, traktörler, tahıl arabaları ve yarı kamyonlar kırsal kesimleri doldurur. Hava izin verirse, hasat küçük çiftlikler için birkaç hafta kadar kısa ve büyük çiftlikler için bir veya iki aydan fazla sürebilir. Sonbaharın sonlarında ve kışın tahıl satmak ve tohum, ekipman ve gübre satın almak büyük bir görevdir. Gördüğünüz gibi çiftçilerin fazla boş vakti kalmadı.)

İngilizce Hava Durumu Hakkında Paragraf Örneği    

Lightning illuminated the sky with bright lines. The fog embraced every tree, every square inch of land. Thunder declared himself a rock star on stage. The rain leaves enliven the grass, echoing and waving without boundaries. Above, the houses on the hill survive the hail echoing in the valley. The emerald eruptions of green envelop the countryside with a rug of living nature. Towers and trees, once boundless and bare, are now embellished with prevailing ivy as they claim their valleys. Streams that once sucked their nutrient fluid are now overflowing with water activity. Waves run freely as heralds of joy. Slowly but surely, the river creates new freedom, rises above the shores to create a space, carves and creates a new paradise. There, among the renewed giant, a child was staring out as nature was revealing its hidden secret.

(Yıldırım, gökyüzünü parlak çizgilerle aydınlattı. Sis her ağacı, her santimetrekare toprağı kucakladı. Thunder, sahnede kendisini bir rock yıldızı olarak ilan etti. Yağmur yaprakları çimleri canlandırdı, yankılanıyor ve sınır tanımadan dalgalanıyordu. Yukarıda, tepedeki evler vadide yankılanan doluda hayatta kalıyor. Yeşilin zümrüt püskürmeleri, kırları yaşayan doğanın halısı ile sarar. Bir zamanlar sınırsız ve çıplak olan kuleler ve ağaçlar, şimdi vadilerini sahiplenirken galip gelen sarmaşıklarla süsleniyor. Bir zamanlar besleyici sıvılarını emen akarsular artık su aktivitesiyle dolup taşıyor. Dalgalar neşe habercisi olarak özgürce koşar. Nehir yavaş ama emin adımlarla yeni bir özgürlük yaratır, bir alan yaratmak için kıyıların üzerinden yükselir, yeni cenneti oyar ve oluşturur. Orada, yenilenen devin arasında, doğa gizli sırrını açığa çıkarırken bir çocuk dışarı bakıyordu.)

Jüpiter Konulu İngilizce Paragraf Örneği       

Information on what constitutes the inner core is still unknown until it forms a satellite that can enter the atmosphere of Jupiter and other gas planets. Jupiter’s atmosphere has also been found to be quite turbulent. It is also known that Jupiter rotates faster than the other planet. This indicates that Jupiter’s winds are largely driven by internal heat rather than solar input as on Earth. The vibrant colors seen in Jupiter’s clouds are likely the result of subtle chemical reactions of trace elements in Jupiter’s atmosphere, perhaps containing sulfur, whose components take a wide variety of colors, but the details are unknown. The colors are related to the height of the cloud: the lowest blue, then the brown and the whites, the highest reds. Sometimes we see the lower layers through the holes in the upper layers. Then we have the Great Red Spot that anyone can identify as Jupiter. This reddish color of the “Great Red Spot” is a puzzle for scientists, but many chemicals, including phosphorus, have been suggested as a cause. In fact, the colors and mechanisms that govern the look of the entire atmosphere are still not fully understood.

(Jüpiter’in ve diğer gaz gezegenlerinin atmosferine girebilecek bir uydu oluşturana kadar iç çekirdeği neyin oluşturduğuna dair bilgi hala bilinmemektedir. Jüpiter’in atmosferinin de oldukça çalkantılı olduğu tespit edildi. Jüpiter’in diğer gezegenden daha hızlı döndüğü de biliniyor. Bu, Jüpiter’in rüzgarlarının, Dünya’daki gibi güneş girdisi yerine büyük ölçüde iç ısı tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Jüpiter’in bulutlarında görülen canlı renkler, muhtemelen Jüpiter’in atmosferindeki, muhtemelen bileşenleri çok çeşitli renkler alan kükürt içeren eser elementlerin ince kimyasal reaksiyonlarının sonucudur, ancak ayrıntılar bilinmemektedir. Renkler bulutun yüksekliğiyle ilgilidir: en alçak mavi, sonra kahverengi ve beyazlar, en yüksek kırmızılar. Bazen alt katmanları üst katmanlardaki deliklerden görürüz. Sonra, herkesin Jüpiter olarak tanımlayabileceği Büyük Kırmızı Leke’ye sahibiz. “Büyük Kırmızı Leke” nin bu kırmızımsı rengi bilim adamları için bir bilmecedir, ancak fosfor da dahil olmak üzere birçok kimyasal bir neden olarak öne sürülmüştür. Aslında, tüm atmosferin görünümünü yöneten renkler ve mekanizmalar hala tam olarak anlaşılmamıştır.)

İngilizce Paragraf Soruları Örneği 

Q 1. Read the section below and answer the next questions.

The Indian constitution is very well written. It not only defines the need for fundamental human rights, but also ensures that we do not abuse these laws. Access to justice is such a law, but in the current political scenario this right, like other such rights, is hidden from the marginalized section of society. As a result, we can say that for such classes of society there is no such thing as a constitution.

What does the paragraph above say about the Indian constitution?

It is very well written.

Can be better.

It ensures that everyone has fundamental rights.

Marginal sections of the society cannot enjoy the rights guaranteed by the constitution.

Answer: D is the right option.

Q 2. Read the following paragraph and answer the following question:

Space exploration is a very exciting research area. It is the limit of physics and will undoubtedly change the understanding of science. However, it comes at a cost. Building a normal space shuttle costs about $ 1.5 billion. NASA, a leading space exploration organization, has an annual budget of about $ 17 billion. So the question some people ask is whether it’s worth it?

What is the main idea in the paragraph?

NASA has a budget of $ 17 billion.

The cost of building a space shuttle can be used for other constructive work.

Money spent on NASA could be used otherwise.

Space exploration is costly and some people are worried.

Answer: D is the right option.

(S 1. Aşağıdaki bölümü okuyun ve sonraki soruları yanıtlayın.

Hindistan anayasası çok iyi yazılmış. Sadece temel insan haklarına duyulan ihtiyacı tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda bu yasaları kötüye kullanmamamızı sağlar. Adalete erişim böyle bir yasadır, ancak mevcut siyasi senaryoda, bu hak, diğer bu tür haklar gibi, toplumun marjinalize edilmiş kesiminden gizlenmiştir. Sonuç olarak toplumun bu tür sınıfları için anayasa diye bir şey olmadığını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki paragraf, Hindistan anayasası hakkında ne diyor?

Çok iyi yazılmış.

Daha iyi olabilir.

Herkesin temel haklara sahip olmasını sağlar.

Toplumun marjinal kesimleri anayasanın güvence altına aldığı haklardan yararlanamıyor.

Cevap: D doğru seçenektir.

S 2. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve aşağıdaki soruyu cevaplayın:

Uzay araştırması çok heyecan verici bir araştırma alanıdır. Fiziğin sınırıdır ve şüphesiz bilim anlayışını değiştirecektir. Ancak, bir bedeli vardır. Normal bir uzay mekiğinin yapımı yaklaşık 1,5 milyar dolara mal oluyor. Önde gelen bir uzay keşif organizasyonu olan NASA’nın yıllık bütçesi yaklaşık 17 milyar dolar. Öyleyse bazı insanların sorduğu soru, buna değip değmeyeceği?

Paragraftaki ana fikir nedir?

NASA’nın 17 milyar dolarlık bir bütçesi var.

Bir uzay mekiği yapmanın maliyeti, diğer yapıcı işler için kullanılabilir.

NASA’ya harcanan para başka türlü kullanılabilir.

Uzay araştırması maliyetli ve bazı insanlar endişeli.

Cevap: D doğru seçenektir.)

İngilizce Kendini Tanıtma Paragrafı          

I am someone who is positive in all areas of life. There are many things I love to do, see and experience. I like to read, I like to write; I love to think, I love to dream; I like to talk, I like to listen. I like to see the sunrise in the morning and the moonlight at night; I love to feel the music flowing on my face, I love to smell the wind from the ocean. I like to look at the clouds in the sky with an empty mind, I like to do thought experiments when I can’t sleep at midnight. I like flowers in spring, rain in summer, leaves in autumn, and snow in winter. I like to sleep early, I like to get up late; I love being alone, I love being surrounded by people. I love the peace of the country, I love the noise of the metropolis; I love the beautiful west lake in Hangzhou, I love the flat cornfield in Champaign. I like delicious food and comfortable shoes; I like good books and romantic movies. I love the land and nature, I love people. And I like to laugh. I’ve always wanted to be a great writer like Victor Hugo who wrote “Les Miserable” or Roman Roland who wrote “John Christopher”. They have influenced millions of people with their books. I also wanted to be a great psychologist who could read the minds of people like William James or Sigmund Freud. Of course, I’m not close to these people yet. I’m just someone who teaches a little, does some research, and writes a little bit. But my dream is still alive.

(Hayatın her alanında pozitif olan biriyim. Yapmayı, görmeyi ve deneyimlemeyi sevdiğim birçok şey var. Okumayı severim, yazmayı severim; Düşünmeyi seviyorum, hayal etmeyi seviyorum; Konuşmayı severim, dinlemeyi severim. Sabah güneşin doğuşunu, geceleri ay ışığını görmeyi severim; Yüzümde akan müziği hissetmeyi seviyorum, okyanustan gelen rüzgarı koklamayı seviyorum. Gökyüzündeki bulutlara boş bir zihinle bakmayı seviyorum, gece yarısı uyuyamadığım zamanlarda düşünce deneyi yapmayı seviyorum. İlkbaharda çiçekleri, yazın yağmuru, sonbaharda yaprakları ve kışın karı severim. Erken uyumayı severim, geç kalkmayı severim; Yalnız olmayı seviyorum, etrafımın insanlarla çevrili olmasını seviyorum. Ülkenin barışını seviyorum, metropolün gürültüsünü seviyorum; Hangzhou’daki güzel batı gölünü seviyorum, Champaign’deki düz mısır tarlasını seviyorum. Lezzetli yemekleri ve rahat ayakkabıları severim; İyi kitapları ve romantik filmleri severim. Toprağı ve doğayı severim, insanları severim. Ve gülmeyi severim. Her zaman “Les Miserable” ı yazan Victor Hugo gibi veya “John Christopher” ı yazan Romalı Roland gibi harika bir yazar olmak istemişimdir. Kitaplarıyla milyonlarca insanı etkilemişlerdir. Ayrıca William James veya Sigmund Freud gibi insanların zihnini okuyabilen büyük bir psikolog olmak istedim. Elbette, henüz bu insanlara yakın değilim. Ben sadece biraz öğreten, biraz araştırma yapan ve biraz da yazan biriyim. Ama hayalim hala yaşıyor.)                     

Türkçe ve İngilizce Paragraf Çeviri

Aspirin can be a deadly poison. People are used to taking aspirin when they feel pain. It is true that aspirin, for example, is an effective pain reliever in headache cases. However, aspirin, like other drugs, can be dangerously harmful. Any irregular use can cause damage to the stomach lining, prolonged bleeding time, nausea, vomiting, ulcers, liver damage, and hepatitis. It has been scientifically proven that excessive aspirin use turns it into a toxin. Toxic effects include Kidney Damage, severe metabolic disorders, respiratory and central nervous system effects, strokes, fatal bleeding in the brain, intestines and lungs, and ultimately death. Therefore, careful and regulated use of aspirin is most recommended so as not to turn it into a deadly poison.

(Aspirin ölümcül bir zehir olabilir. İnsanlar ağrı hissettiklerinde aspirin almaya alışkındır. Aspirinin, örneğin baş ağrısı vakalarında etkili bir ağrı kesici olduğu doğrudur. Bununla birlikte, aspirin diğer ilaçlar gibi tehlikeli derecede zararlı olabilir. Herhangi bir düzensiz kullanımı mide zarında hasara, uzun süreli kanama süresine, mide bulantısına, kusmaya, ülsere, karaciğer hasarına ve hepatite neden olabilir. Aşırı aspirin kullanımının onu toksine dönüştürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Toksik etkileri Böbrek Hasarı, ciddi metabolik bozukluklar, solunum ve merkezi sinir sistemi etkileri, felçler, beyin, bağırsaklar ve akciğerlerde ölümcül kanamalar ve nihayetinde ölümdür. Bu nedenle, ölümcül bir zehire dönüşmemek için aspirinin dikkatli ve düzenlenmiş kullanımı en çok tavsiye edilir.)

İngilizce Paragraf Yazma Teknikleri Nelerdir?     

To write a good paragraph, you must include three main elements. These are a topic sentence, supporting sentences, and a concluding statement.

The topic sentence is the first sentence in the paragraph. Opens the paragraph. The subject sentence indicates the main idea of the paragraph. So it shows what the whole paragraph is about. Supporting sentences are used to improve the topic sentence. So they provide more information about the topic sentence. Supporting sentences may provide facts, statistics, details or examples. The concluding sentence is the last sentence in the paragraph. Usually restate the topic sentence in different words or summarize the main points of the paragraph.

(İyi bir paragraf yazmak için üç ana unsura yer vermelisiniz. Bunlar bir konu cümlesi, destekleyici cümleler ve bir sonuç cümlesidir. Konu cümlesi paragraftaki ilk cümledir. Paragrafı açar. Konu cümlesi paragrafın ana fikrini belirtir. Yani tüm paragrafın ne hakkında olduğunu gösterir. Konu cümlesini geliştirmek için destekleyici cümleler kullanılır. Yani konu cümlesi hakkında daha fazla bilgi verirler. Destekleyici cümleler gerçekleri, istatistikleri, ayrıntıları veya örnekleri verebilir. Sonuç cümlesi, paragraftaki son cümledir. Genellikle konu cümlesini farklı kelimelerle yeniden ifade eder veya paragrafın ana noktalarını özetler.)        

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI