Atatürk’ün Hayatı İngilizce Anlatımı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan lider Mustafa Kemal Atatürk’ün biyografisi herkes tarafından merak edilen hususlardandır. Atatürk’ün İngilizce hayatı, eğitim hayatı, askeri hayatı ve politik hayatı olarak alt dallara ayrılmaktadır.Bu yazıda sizlere Mustafa Kemal Atatürk hayatı İngilizce ve Türkçe çevirileriyle birlikte olarak verilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan lider Mustafa Kemal Atatürk’ün biyografisi herkes tarafından merak edilen hususlardandır. Atatürk’ün İngilizce hayatı, eğitim hayatı, askeri hayatı ve politik hayatı olarak alt dallara ayrılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu yazıda sizlere Mustafa Kemal Atatürk hayatı İngilizce ve Türkçe çevirileriyle birlikte olarak verilecektir. Sizler de Atatürk’ün İngilizce biyografisini okuyarak ve kendinizce araştırmalar yaparak konuyu derinleştirebilirsiniz.

Atatürk’ün İngilizce Biyografisi (Biography of Ataturk)

İngilizce Atatürk hayatı incelenirken karşımıza çıkan alt başlıklar; eğitim hayatı, askeri hayatı, milli mücadele dönemindeki varlığı, siyasi hayatı, manevi çocukları, ekonomik görüşleri ve bilim ile ilgisi ve son olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını kapsamaktadır. Aşağıda her bir başlıkla ilgili olarak oluşturulmuş metinleri bulabilirsiniz.

Education Life of Ataturk in English

Mustafa Kemal Ataturk was born in 1881. Ataturk started his education life in Salonika, Neighborhood School in 1887. He went to the Neighborhood School for a few days and then moved to Şemsi Efendi School.

After his first education, he started to study in Thessaloniki Civil High School. After the death of his father, he went to Thessaloniki Military High School for military training between 1893-1895. Mustafa, seen as a very intelligent child by his teachers and friends, took the name Kemal from his teacher.

After the education in Thessaloniki Military High School; Mustafa Kemal continued his education in Manastir Military High School. While studying here, he learned foreign languages, especially French. Mustafa Kemal, who successfully completed the Manastir Military High School, started to study at the Military Academy in Istanbul on March 13, 1899. He graduated from here with the rank of lieutenant. Finally, he studied at the War Academy and graduated from the Military Academy on January 11, 1905 with the rank of Staff Captain.

Mustafa Kemal Ataturk has been a student who attracted attention with his success and abilities in every period of his education life. In addition to being interested in his lessons; He has also improved himself on foreign language and literature.

Atatürk’ün Eğitim Hayatı İngilizce

Atatürk’ün eğitim hayatı ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında doğmuştur. Atatürk eğitim hayatına ise 1887 yılında Selanik’te, Mahalle Mektebi’nde başlamıştır. Mahalle Mektebine birkaç gün gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Mektebi’ne geçmiştir.

İlk eğitiminin ardından sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde eğitim almaya başlamıştır. Babasının vefat etmesinin ardından ise 1893-1895 seneleri arasında askeri eğitim için Selanik Askeri Rüştiyesi’ne gitmiştir. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından oldukça zeki bir çocuk olarak görülen Mustafa, öğretmeninden Kemal ismini almıştır.

Selanik Askerî Rüştiyesi’ndeki eğitimden sonra; Mustafa Kemal eğitimine Manastır Askeri İdadisinde devam etmiştir. Burada eğitim alırken başta Fransızca olmak üzere yabancı dil öğrenmiştir. Manastır Askeri İdadisi’ni başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Harp Okulu’nda eğitim görmeye başlamıştır. Buradan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.  Son olarak Harp Akademisi’nde eğitim almış ve 11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, eğitim hayatının her döneminde başarısı ve yetenekleriyle ilgi çeken bir öğrenci olmuştur. Derslerine ilgi duymasının yanı sıra; yabancı dil ve edebiyat üzerinde de kendini geliştirmiştir.

Military Career of Ataturk

Having acquired military skills for most of his education life, Mustafa Kemal Ataturk achieved many successes in his military life after graduation. Ataturk’s military life began in the 5th Army in Damascus, who graduated with the title of Staff Captain.

Ataturk, who achieved many successes here, also made many studies on the separation of the army and politics. The first of these is the establishment of the Homeland and Freedom Association. Later, this society united with the Committee of Union and Progress, but Atatürk left.

Atatürk, who took part in historically important wars and revolts such as the Tripoli War, which took place before the First World War, and the 31 March Incident, achieved many successes when it came to World War I. Finally, in the War of Independence, he directed the war as the commander-in-chief.

Some of his victories are as follows;

March 31 Incident: It is a revolt against the constitutionalism that has been declared. An “Army of Action” was formed in Thessaloniki to suppress this rebellion. Ataturk served as the chief of staff of this army and the revolt was suppressed.

Tripoli Period: In this war that took place as a result of the Italians’ occupation of Tripoli; Ataturk came to the region disguised as a journalist. It brought the people together for struggle. In this war, a great victory was achieved against the Italians and the Ushi Treaty was signed. As a result, Ataturk’s rank became a major.

World War I: One of the periods when Atatürk was most known by the public was the First World War. Mustafa Kemal Ataturk took part in this war on the following fronts: Çanakkale front, Syrian front and Caucasian front. The victory achieved on the Dardanelles front is very important in accepting Ataturk as the leader of the War of Independence. As a result of this victory, he obtained the rank of colonel.

War of Independence: Ataturk, whose political career started in this period, took over the army as the commander-in-chief after the Sakarya War and in the Great Offensive and saved the country from occupation.

Atatürk’ün Askeri Hayatı İngilizce

Atatürk’ün askeri hayatı ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Eğitim hayatının büyük bir kısmında askeri beceriler elde eden Mustafa Kemal Atatürk, mezun olduktan sonra askeri hayatında birçok başarı elde etmiştir. Kurmay Yüzbaşı sıfatıyla mezun olan Atatürk’ün askeri hayatının başladığı yer Şam’da 5. Ordu’dur.

Burada birçok başarıya imza atan Atatürk, aynı zamanda ordu ile siyasetin ayrılması konusunda birçok çalışma yapmıştır. Bunların ilki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Daha sonra bu cemiyet İttihat ve Terakki’yle birleşmiş ancak Atatürk buradan ayrılmıştır.

Gerek I. Dünya Savaşı öncesi yaşanan Trablusgarp Savaşı, 31 Mart Olayı gibi tarihi açıdan önemli savaş ve isyanlarda görev alan Atatürk, I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde de pek çok başarıya imza atmıştır. Son olarak Kurtuluş Savaşı’nda da başkomutan sıfatıyla savaşı yönetmiştir.

Kazandığı zaferlerden genel olarak şunlardır:

31 Mart Olayı: İlan edilmiş olan meşrutiyete karşı çıkmış bir isyandır. Bu isyanı bastırmak için Selanik’te bir ‘’Hareket Ordusu’’ oluşturulmuştur. Atatürk, bu ordunun kurmay başkanı olarak görev almış ve isyan bastırılmıştır.

Trablusgarp dönemi: İtalyanların Trablusgarp’ı işgali sonucunda yaşanan bu savaşta; Atatürk bölgeye gazeteci kılığına girerek gelmiştir. Halkı mücadele için bir araya getirmiştir. Bu savaşta İtalyanlara karşı büyük bir zafer elde edilmiş ve Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Bunun sonucunda Atatürk’ün rütbesi binbaşı olmuştur.

1. Dünya Savaşı: Atatürk’ün halk tarafından en çok tanındığı dönemlerden biri de I. Dünya Savaşı’dır. Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta şu cephelerde görev almıştır:  Çanakkale cephesi, Suriye cephesi ve Kafkasya cephesi. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı lideri olarak benimsenmesinde Çanakkale cephesinde elde edilen zafer oldukça önemlidir. Bu zafer sonucunda albay rütbesini elde etmiştir.

Kurtuluş Savaşı: Bu dönemde siyasi kariyeri de başlayan Atatürk, Sakarya Savaşı sonrasında ve Büyük Taarruz’da başkomutan olarak ordunun başına geçmiş ve ülkeyi işgalden kurtarmıştır.

Independence War of Turkish Nation and Ataturk

Independence War Period, represents the establishment of the Republic of Turkey. It is very valuable for the Turkish nation as it is a period when a country is free from enemy occupation. One of the first events in terms of the establishment of the Republic of Turkey Grand National Assembly of Turkey is founded on 23 April 1920. Mustafa Kemal Ataturk was appointed as the Speaker of the Assembly, and many decisions were passed, especially the new constitution.

The Turkish War of Independence officially started on May 15, 1919, after the Treaty of Sevres. According to the result of the Treaty of Sèvres, the states that won the First World War started to occupy the lands of the Ottoman Empire. The first to see these invasions as an irregular army; The militia forces known as Kuva-yi Milliye reacted. Then Turkey Grand National Assembly established a regular army with the decision and integrating these militias and the army has exited victorious in the war.

The important stages of war in this period are as follows;

 • Liberation of Sarıkamış (20 September 1920), Kars (30 October 1920) and Gümrü (7 November 1920).
 • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa defenses (1919-1921)
 • First İnönü Victory (6 -10 January 1921)
 • II. İnönü Victory (23 March-1 April 1921)
 • Sakarya Victory (23 August-13 September 1921)
 • Great Offensive, Commander-in-Chief Battle and Great Victory (26 August 9 September 1922)

Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Kurtuluş Savaşı Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasını temsil etmektedir. Bir ülkenin düşman işgalinden arındığı dönem olması açısından Türk milleti için oldukça değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından yaşanan ilk olaylardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de kurulmasıdır. Meclis başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk getirilmiş ve ardından başta yeni anayasa olmak üzere pek çok karar hayata geçmiştir.  

Türk Kurtuluş Savaşı resmi olarak Sevr Antlaşması’nın ardından 15 Mayıs 1919 tarihinde başlamıştır. Sevr Antlaşması sonucuna göre I. Dünya Savaşı’nda galip gelen devletler Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını işgale başlamışlardır. Bu işgallere ilk olarak düzensiz ordu olarak görebilecek; Kuva-yi Milliye olarak bilinen milis kuvvetleri tepki göstermiştir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile düzenli ordu kurulmuş ve bu milis kuvvetleri ve ordu bütünleşerek savaştan zaferle çıkılmıştır.

Bu dönemdeki önemli savaş aşamalar şu şekildedir;

 • Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü`nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.
 • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921)
 • İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
 • İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
 • Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
 • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

Political Career of Ataturk in English

The revolutions of Atatürk during his political life are as follows;

 1. Abolition of the Ottoman sultanate (1 November 1922)
 2. Declaration of the Turkish Republic (29 October 1923)
 3. Abolishment of the Caliphate (3 March 1924)
 4. Adoption of the Civil Code (17 February 1926)
 5. Abolition of Sects, Closure of Dervish Lodge and Mansions (30 November 1925)
 6. Acceptance of Secularism (1928-1937)
 7. Recognition of Women’s Rights (1930-1933 and 1934)
 8. Hat and Dress Act (November 25, 1925)
 9. Change in Calendar, Clock and Measures (1925 and 1931)
 10. Adoption of the Surname Act (21 June 1934)
 11. Education and Training Revolution (3 March 1924)
 12. The Letter Revolution (November 1, 1928)
 13. Language Revolution (12 July 1932)

Atatürk’ün Siyasi Hayatı İngilizce

Atatürk’ün siyasi hayatı ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk’ün siyasi hayatı süresince gerçekleştirdiği devrimler şu şekildedir;

 1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 4. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 5. Tarikatların Kaldırılması, Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 6. Laikliğin Kabulü (1928-1937)
 7. Kadın Haklarının Tanınması (1930-1933 ve 1934)
 8. Şapka Ve Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925)
 9. Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik (1925 ve 1931)
 10. Soyadı Yasasının Kabulü (21 Haziran 1934)
 11. Eğitim ve Öğretim Devrimi (3 Mart 1924)
 12. Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
 13. Dil Devrimi (12 Temmuz 1932)

Personal Life of Ataturk in English

In this part, we featured the songs, dances and meals that Mustafa Kemal Atatürk loved.

Ataturk’s Favorite Songs:

 • Sarı Zeybek
 • Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın
 • Yanık Ömer
 • Köroğlu Solağı
 • Çökertmeden Çıktımda Halilim
 • Kışlalar Doldu Bugün
 • Havada Bulut Yok
 • Mehrali Bey Ağıtı
 • Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
 • Ata Barı
 • Kırmızı Gülün Alı Var
 • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Ataturk’s Favorite Foods:

Ataturk drinks the most at breakfast are tea and coffee. Other than that, he didn’t have much of breakfast. Sometimes he started the day with buttermilk and bread. At the same time, Ataturk also liked the cheese omelet very much.

In addition to these, his favorite dishes are dried beans and rice. He also likes fava and asparagus. Mustafa Kemal, who is not very close to dessert, loved semolina halva very much.

Dances That Ataturk Loved:

Ataturk liked to play zeybek and waltz the most.

Atatürk’ün Kişisel Hayatı İngilizce

Atatürk’ün kişisel hayatı ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar:

 • Sarı Zeybek
 • Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın
 • Yanık Ömer
 • Köroğlu Solağı
 • Çökertmeden Çıktımda Halilim
 • Kışlalar Doldu Bugün
 • Havada Bulut Yok
 • Mehrali Bey Ağıtı
 • Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
 • Ata Barı
 • Kırmızı Gülün Alı Var
 • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Atatürk’ün Sevdiği Yiyecekler:

Atatürk’ün kahvaltıda en çok içtiği içecekler çay ve kahvedir. Bunun dışında pek de kahvaltı etmezdi. Bazen ayran ve ekmekle güne başlardı.Aynı zamanda Atatürk, peynirli omleti de ayrıca çok sevmekteydi.

Bunlara ek olarak, en sevdiği yemekler kuru fasulye ve pilavdır. Aynı zamanda fava ve kuşkonmaz da sevdiği yiyecekler arasındadır. Tatlı ile pek arası olmayan Mustafa Kemal, irmik helvasını çok severdi.

Atatürk’ün Sevdiği Danslar:

Atatürk en çok zeybek oynamayı ve valsi severdi.

Children of Ataturk in English

The names Atatürk described as his adoptive children are as follows;

 1. Sabiha Gökçen
 2. Ülkü Adatepe
 3. Ayşe Afet İnan
 4. Nebile İrdelp
 5. Rukiye Ergin
 6. Abdürrahim Tuncak
 7. Mustafa Demir (Sığırtmaç Mustafa)
 8. Zehra Aylin

Atatürk’ün Manevi Çocukları İngilizce

Atatürk’ün manevi çocukları ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk’ün manevi çocukları olarak nitelendirdiği kişiler şu şekildedir:

 1. Sabiha Gökçen
 2. Ülkü Adatepe
 3. Ayşe Afet İnan
 4. Nebile İrdelp
 5. Rukiye Ergin
 6. Abdürrahim Tuncak
 7. Mustafa Demir (Sığırtmaç Mustafa)
 8. Zehra Aylin

Economy Policy of Ataturk in English

Ataturk’s economic views and actions are based on the principle of statism. The period of Ataturk founded the Republic of Turkey 46 factories. And as a result of the opening of these factories, heavy industrial production increased by 152% between 1929 and 1938. Total industrial production, on the other hand, increased by eighty percent.

At the same time, various developments occurred with the establishment of factories. There was a 100% increase in coal, a 600% increase in chromium and a 200% increase in other mines. At the same time, iron production increased from zero to one hundred and eighty thousand tons, and sugar production increased two hundred times.

The textile sector, on the other hand, has reached the quality to meet eighty percent of the country’s textile needs. At the same time, the export of copper products has started. During this period, the lands of religious foundations were also confiscated. A large part of the lands of these religious foundations were distributed to the villagers.

In addition, decisions regarding taxes were taken at the Izmir Economy Congress. As a result of this decision, “the development of the market economy and the encouragement of private entrepreneurship, the implementation of nationalization and protectionist policies, the modernization of the tax system and the reduction of taxes, the recognition of new social rights to employees” has been implemented.

One of the most important economic events during the Ataturk period was the establishment of the Central Bank. The Central Bank, which has an independent character from other public institutions and organizations, was established on October 3, 1931 with the aim of collecting the functions carried out by different institutions and organizations in one hand.

Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri İngilizce

Atatürk’ün ekonomik görüşleri ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk’ün ekonomik görüşleri ve yaptığı eylemler devletçilik ilkesine dayanmaktadır. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde 46 adet fabrika kurulmuştur. Ve bu fabrikaların açılması sonucunda ağır sanayi üretimi 1929 – 1938 yılları arasında % 152 artmıştır. Toplam sanayi üretimi ise, yüzde seksenlik bir artış göstermiştir.

Aynı zamanda fabrikaların kurulmasıyla çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Kömürde % 100 artış, kromda % 600 artış ve diğer madenlerde % 200 artış görülmüştür. Aynı zamanda demir üretimi sıfırdan yüz seksen bin tona çıkmış, şeker üretimi ise iki yüz kat artmıştır.

Tekstil sektörü ise, ülkenin tekstil ihtiyacının yüzde seksenini karşılayabilecek niteliğe gelmiştir. Aynı zamanda bakır ürünlerinin ihracatı başlamıştır. Bu dönemde ayrıca dini vakıfların arazilerine el konulmuştur. Bu dini vakıfların arazilerinin büyük bir kısmı köylülere dağıtılmıştır.

Ayrıca, İzmir İktisat Kongresi’nde, vergilerle ilgili kararlar alınmıştır. Bu karar sonucunda ‘‘piyasa ekonomisinin geliştirilmesi ve özel girişimciliğin teşvik edilmesi, millileştirme ve korumacı politikaların uygulanması, vergi sisteminin modernleştirilmesi ve vergilerin azaltılması, çalışanlara yeni sosyal hakların tanınması’’ hayata geçirilmiştir.

Atatürk döneminde yaşanan en önemli ekonomik olaylardan biri de Merkez Bankası’nın kuruluşudur. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bağımsız bir karaktere sahip olan Merkez Bankası, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanması hedefiyle 3 Ekim 1931’de kurulmuştur.

Ataturk and Science in English

Ataturk stated that he cares about all fields of science at every opportunity. Thought by nature, the importance of a rational science Ataturk, founded expressed will be managed in such a way that the Republic of Turkey.

Realizing the connection between modernity and science and emphasizing that all developments in science and technique should be followed closely in order to reach a more contemporary point, Ataturk said that science should be taken as a guide in every new application.

At the same time, attaching importance to scientific education methods, Ataturk summarized his views on education with these headings.

 • Equality of Women and Men in Education
 • Dissemination of Education – Eliminating Lack of Knowledge
 • The National Education System Should Be Based On Science.
 • Protection of the Republic of Turkey
 • Giving Importance to Teachers and Trainers
 • Secularism in Education
 • Reform in Higher Education
 • Giving Importance to Practice in Education
 • Discipline in National Education

Atatürk ve Bilim İngilizce

Atatürk ve bilim ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk, her fırsatta bilimin tüm alanlarını önemsediğini belirtmiştir. Düşünce yapısı gereği, akılcı bir bilimi önemseyen Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu şekilde yönetileceğini dile getirmiştir.

Çağdaşlık ve bilim arasındaki bağlantının farkına varan ve daha çağdaş bir noktaya gelebilmek adına bilim ve teknikteki gelişmelerin tümünün yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Atatürk, yapılan her yeni uygulamada bilimi rehber almak gerektiğini söylemiştir.

Aynı zamanda bilimsel eğitim metotlarını önemseyen Atatürk, eğitim hakkındaki görüşlerini bu başlıklarla özetlemiştir.

 • Eğitimde Kadın Erkek Eşitliği
 • Eğitimin Yaygınlaştırılması – Bilgisizliğin Ortadan Kaldırılması
 • Milli Eğitim Sistemi Bilime Dayalı Olmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti´´nin Korunması
 • Öğretmen ve Eğiticilere Önem Verilmesi
 • Eğitimde Laiklik İlkesi
 • Yükseköğretimde Reform
 • Eğitimde Uygulamaya Önem Verilmesi
 • Milli Eğitimde Disiplin

Revolutions of Ataturk in English

Ataturk’s revolutions took place in various fields. These can be listed under political, religious, cultural, social and economic headings. The most important political revolutions are the Abolition of the Sultanate, which means that the sovereignty is given to the nation and ends the power of a dynasty.

The most important religious reforms are the abolition of the Caliphate and the closure of dervish lodges, lodges and mausoleums that prevent the organization of religious foundations and associations. At the same time the capital of the Republic of Turkey is another important reforms in the determination of Ankara.

Giving women the right to vote and be elected is one of the most important reforms made in Ataturk’s period. With this reform, Turkish women have gained this right before many countries of the world. At the same time, the dress – dress revolution and the adoption of the Latin alphabet are among the important revolutions made in terms of adaptation to the world.

Atatürk Devrimleri İngilizce

Atatürk devrimleri ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk devrimleri çeşitli alanlarda gerçekleşmiştir. Bunlar: siyasi, dini, kültürel, sosyal ve ekonomi başlıkları altında sıralanabilmektedir. Siyasi devrimler arasında en önemli olanlar egemenliğin millete verildiği anlamına gelen, bir hanedanlığın gücünü sonlandıran Saltanatın Kaldırılması’dır.

Dini reformlar arasında en önemli olanlar Halifeliğin Kaldırılması ve dini vakıf ve derneklerin örgütlenmesini engelleyen tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Ankara olarak belirlenmesi de önemli bir diğer reformdur.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Atatürk döneminde yapılan en önemli reformlardandır. Bu reformla birlikte Türk kadınları, dünyanın birçok ülkesinden önce bu hakkı elde etmiştir. Aynı zamanda kılık – kıyafet devrimi, Latin alfabesinin kabulü de dünyaya uyum sağlama açısından yapılan önemli devrimlerdendir.

Principles of Ataturk in English

Ataturk’s principles are 6 pieces. These are: Republicanism, Nationalism, Populism, Secularism, Statism and Revolutionism.

Republicanism: Democracy is a form of implementation, and the regime in which the people have a say in the administration by self-governing, the Republic’s form adapted to this principle is that the people have the right to govern themselves.

Nationalism: Nation according to Atatürk; It refers to the whole community of people who lived together in the past, who lived together, who believed and decided to live together in the future, who have the same homeland, and who have a common language, culture and emotion among them. Therefore, according to Ataturk’s nationalism, anyone who feels Turkish is considered a Turk, regardless of ethnic origin.

Populism: The principle of populism prioritizes national sovereignty and embraces democracy and the people are considered important in all reforms.

Laisizm:It is one of the important Atatürk principles that express the separation of religion and state affairs. It implies that the state should be at an equal distance to all citizens, without the factor of religion.

Etatism: According to this principle, the state should play an active role in taking economic steps.

Revolutionism: It corresponds to all revolutions made in general among Ataturk’s principles. It refers to the adoption, development and protection of Atatürk’s revolutions against all kinds of dangers.

Atatürk İlkeleri İngilizce

Atatürk ilkeleri ile ilgili bilgilerin Türkçe karşılığı aşağıdadır.

Atatürk ilkeleri 6 adettir. Bunlar: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve Inkılapçılıktır.

Cumhuriyetçilik: Demokrasinin bir uygulama şekli olup, halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejim olan Cumhuriyet’in bu ilkeye uyarlanmış biçimi, halkın kendi kendini yönetme hakkına sahip olmasıdır.

Milliyetçilik: Atatürk’e göre millet; geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan tüm insanlar topluluğuna karşılık gelmekte. Bu nedenle Atatürk milliyetçiliğine göre, kendini Türk hisseden herkes, etnik kökene bakılmaksızın Türk olarak nitelendirilmektedir.

Halkçılık: Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimsemekte ve yapılan tüm reformlarda halk önemsenmektedir.

Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden önemli Atatürk ilkelerindendir. Devletin din faktörü olmaksızın, tüm vatandaşlara eşit mesafede olmasını ifade etmektedir.

Devletçilik: Bu ilkeye göre, yapılan ekonomik adımlar atılırken devlet aktif bir rol oynamalıdır.

Inkılapçılık: Atatürk ilkeleri arasında genel olarak yapılan tüm devrimlere karşılık gelmektedir. Atatürk devrimlerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve her türlü tehlikelere karşı korunmasını ifade etmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “Atatürk’ün Hayatı İngilizce Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI