İngilizce As Kullanımı ve As As Kalıbı Konu Anlatımı

İngilizcede tek başına kullanıldığında as kelimesi, ‘‘için, olarak, gibi’’ gibi anlamlara gelmektedir. Aynı şekilde çeşitli alanlarda da kullanılmakta olup ‘’as…as’’ şekline de bürünebilmektedir. ‘‘As … as’’ kalıbı ise kullanımlarına bağlı olarak cümleye çeşitli anlamlar katmasıyla bilinmektedir.

İngilizcede tek başına kullanıldığında as kelimesi, ‘‘için, olarak, gibi’’ gibi anlamlara gelmektedir. Aynı şekilde çeşitli alanlarda da kullanılmakta olup ‘’as…as’’ şekline de bürünebilmektedir. ‘‘As … as’’ kalıbı ise kullanımlarına bağlı olarak cümleye çeşitli anlamlar katmasıyla bilinmektedir. Örneğin ‘’as long as’‘ şeklindeyken ‘’olduğu sürece’’’ gibi bir anlama gelirken;  ‘‘as much as’’ olarak ise cümleye ‘’onun kadar’’ gibi bir anlam katmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

As kullanımı ve As … as kalıpları İngilizcedeki gramer konuları arasında önemli bir yere sahiptir ve İngilizce öğrenen herkesin karşısına çıkmaktadır. Özellikle TOEFL, YDS, YÖKDİL gibi İngilizce bilgi ölçülen bir yabancı dil sınavına hazırlanıyorsanız, as kullanımına ve as as kalıbına önem vermeniz gerekmektedir. İçeriğin bundan sonraki kısmında İngilizce as kullanımı ve as ile ilgili cümlelere ulaşabilirsiniz.

İngilizcede As Kullanımı

As ne demek İngilizce sorusuna verilecek olan yanıt, girişte de kısaca bahsettiğimiz üzere cümlede, ‘‘olarak, gibi, dahi, kadar, için’’ gibi anlamlardan ibarettir. As görevleri cümle içinde çeşitli şekillerde olabilmektedir. Örneğin; as preposition yani edat görevinde kullanılabildiği gibi, conjunction yani bağlaç ya da benzerlik gibi anlamlarda da kullanılabilmektedir. Şimdi sırasıyla as konu anlatım ve cümlelerini inceleyelim:

 • Preposition(edat) görevindeki as

As kullanım alanlarından biri de cümle içinde edat görevinde olabilmesidir. As, edat olduğunda bir isim ile beraber kullanılmakta ve bir iş ya da ne amaçla kullanıldığını ve rolünü ifade etmektedir.

I worked as a waiter when I was a student.
Öğrenciyken garson olarak çalıştım.

I thought as a novelist.
Bir romancıymışım gibi düşündüm.

 • Conjunction (bağlaç) görevindeki as:

Bir cümlede bağlaç olarak kullanılan as ise, bir olay gerçekleşirken başka bir olayın sürecinin de eş zamanlı olarak devam ettiği anlarda kullanılmaktadır. Buradaki iki cümle arasında bir neden sonuç ilişkisi kurulması mümkündür.

I went to bed at 9 pm as I had a plane to catch at 6 am.
Sabah 6’da yetişmem gereken bir uçağım olduğu için akşam 9’da yattım.

I left the class before it ended as I had an appointment.
Ders bitmeden sınıftan ayrıldım çünkü bir randevum vardı.  

 • Benzerlik kurma amaçlı kullanılan as kalıbı:

Başlığın adından da anlaşılacağı gibi; iki şey arasındaki benzerliğin ifade edilirken de as kalıbına yer verilmektedir.

Your bag is the same colour as my shoes.
Senin çantan ile benim ayakkabılarım aynı renk.

Your jacket is the same colour as mine.
Senin ceketinle benimki aynı renk.

 • Eş zamanlılık anlamının ifadesinde kullanılan as:

Aynı zamanda gerçekleşen olayları ifade ederken de as kullanımı görülebilmektedir.

He left the classroom as I walked in.
Sınıfa girdiğim anda o ayrıldı.

As you get older, moving house gets harder.
Yaşlandıkça ev taşımak zorlaşır.

İngilizcede As As Kullanımı ve Anlamı

As … as kalıbı genel olarak cümle içinde üç farklı anlamda kullanılabilmektedir. As as kalıbının kullanımları ise şöyledir:

 • İlk duruma göre as as yapısı, isimler arasında karşılaştırılma durumlarında görülmektedir. Böylesi durumlara comparative as as denilmekte ve sizlere içeriğin bu kısımda comparative as as konu anlatımı ve örnek cümleleri verilmektedir. Bu yapıda iki tarafın eşitliğini belirmek amacıyla as + (sıfat / zarf ) + as gramer formülü ile ifade edilmektedir.

My car is as fast as yours.
Benim arabam seninki kadar hızlı.

Her hair is as long as yours.
Onun saçları seninki kadar uzun.

 • As as kalıbının kullanıldığı ikinci durum ise; olumsuz bir eşitlik anındadır.  Bu kullanım ın grammer formülü ise, ‘not as + adjective (sıfat) / adverb (zarf) + as’ şeklindedir.

Her eyes are not as beautiful as yours.
Onun gözleri seninkiler kadar güzel değil.

Ahmet’s grades are not as good as yours.
Ahmet’in notları seninkiker kadar iyi değil.

 • As as kullanımının olduğu sonuncu kısım ise, olasılık bildiren cümlelerin varlığıdır. Aynı zamanda bu kalıpta bir şeyi yapabilme anlamı da verilmektedir. ‘as … as + possibility’ formülü olasılık bildirirken; “as … as + modal verbs (can/could…)”  ise yapabilirlik noktasında kullanılmaktadır.

We must go to the meeting as quickly as possible.
Toplantıya olabildiğince çabuk gitmeliyiz.

I should finish the homework as soon as possible.
Mümkün olan en kısa sürede ödevi bitirmeliyim.

İngilizcede As Much As Kullanımı

As much as kullanımı, bir şeyin miktarı üzerinden yapılan karşılaştırmalarda görülmektedir. İngilizcede bilindiği üzere sayılamayan isimlerin ifadesi esnasında kullanılan ‘’much’’ kelimesi, ‘’fazla, çok, belirli bir miktar’’ gibi anlamlara gelmektedir. İngilizcede as much as kalıbı, kullanıldığı cümleye ‘kadar, -e kadar’ anlamlarını katmakta ve tekil isimler ile beraber kullanılmaktadır.

He likes hockey as much as he likes basketball.
Basketbolu sevdiği kadar hokeyi de seviyor.

She earns as much as he does.
O da, onun kadar kazanıyor.

He as much as admitted his guilt.
Suçunu kabul ettiği kadar.

As much as I respect him, I still have to disagree with him on this point.
Ona ne kadar saygı duysam da bu noktada ona hala katılmamak zorundayım.

I hope he loves you as much as I love.
Umarım o seni benim sevdiğim kadar sever.

İngilizcede As Long As Kullanımı

As long as bağlacı, cümleye koşul anlamı vermesiyle bilinmektedir. Türkçe olarak bakıldığında ise anlamı ‘‘takdirde, sürece, olduğu sürece, yeter ki’’ şeklindedir. As long as’in genel olarak cümledeki görevi, iki cümleyi bir araya getirmek olmakta ve cümleye üç farklı anlam katmaktadır.

 • As long as ilk olarak, ‘as long as + cümle + cümle’ şeklinde kullanılabilmektedir. Ancak as long as yapısı her zaman iki cümle arasında kullanılmak zorunda değildir. Cümleye as long as bağlacıyla başlayıp, sonra iki cümleyi de art arda eklemek mümkündür. Bu durumlarda da cümleler arasında virgül olmalıdır.

As long as you do that, they won’t love you.
Sen böyle yaptığın sürece seni sevmeyecekler.

 • As long as kullanımına ilişkin ikinci kullanım ise:  ‘’cümle + as long as + sonuç’’ şeklindedir. Burada cümleler arasında bir sonuç bağı vardır.

As long as I don’t go to my grandmother, I will stay with you.
Büyükanneme gitmediğim sürece seninle kalacağım.

As long as bağlacı, yapısı itibariyle cümleye üç farklı anlam katmaktadır. Bunların biri koşul bildiren durumlardadır. ‘’Eğer bir şey olursa, bir şey olur’’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda as long as, bir şeyin, başka bir şeye bağlı olduğunu ifade etmemiz gereken durumlarda da kullanılmaktadır. Son olarak ise as long as kalıbının if, providing ve provided yapıları ile benzer şekilde kullanılması mümkündür.  

I’ll get you a phone call, as long as you promise to pass the exam,
Sınavı geçeceğine söz verirsen sana telefon alırım.

You can date with him as long as you promise to be honest.
Dürüst olacağına söz verdiğin sürece onunla flörtleşebilirsin.

As long as it is not raining next week, we will go to a picnic.
Gelecek hafta yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.

İngilizcede Just As Kullanımı

Just as bağlacı İngilizcede, ‘’tıpkı, gibi, nasıl ki, olduğu gibi’’ anlamlarla bir cümle ifade etmek istendiğinde kullanılmaktadır. Just as kalıbı kullanımı için bir gramer formülü ise:

 • cümle + just as + cümle ya da
 • Just as + cümle, cümle şeklindedir.

Our house is just as nice as there’s.
Bizim evimiz de oradaki kadar güzel.

This one is just as good as that one.
Bu en az onun kadar iyi.

Suna performs just as well as she does.
Suna da onun kadar iyi performans gösteriyor.

Just as we hope to be forgiven, so we should forgive others.
Nasıl affedilmeyi umduğumuz gibi, başkalarını da affetmeliyiz.

Just as I thought, the door is locked.
Tam da düşündüğüm gibi kapı kilitli.

İngilizcede As Far As Kullanımı

As far as kullanımına ilişkin verilecek bilgilerden ilki, bu yapının Türkçede, ‘’kadarıyla, kadar, olduğu kadar, -e göre, -e kadar, olabildiğince’’ gibi anlamlara karşılık gelmesidir. As far as yapısı, cümlede genellikle zarf görevinde kullanılmaktadır. Ancak zamanla farklı yapılarla birleştiğinde çeşitli anlamlar verebilmektedir. Gramer olarak bakıldığında ise, cümlenin başında ya da ortasında kullanıldığı görülmektedir.

We need to travel as far as we can tonight.
Bu gece olabildiğince uzağa gitmemiz gerekiyor.

At least, as far as I can see, he’ll be fine.
En azından görebildiğim kadarıyla, o iyi olacak.

You’re my sister, as far as I’m concerned.
Endişelendiğime göre, sen benim kız kardeşimsin.

That’s as far as I got.
Elimden geldiğince bu kadar.

She got as far as opening her mouth, but when one brow lifted, she hesitated.
Ağzını açacak kadar ileri gitti ama bir kaşını kaldırdığında tereddüt etti.

İngilizcede As Soon As Kullanımı

As soon as kalıbı, gerek İngilizce sınavlarda gerekse günlük hayatta İngilizcenin konuşulduğu her noktada karşımıza çıkan türden bir kullanımdır. Türkçe olarak kelime anlamı incelendiğinde ise, ‘‘olur olmaz, -dığında’’ gibi anlamlar taşımaktadır.

Burada esas olan cümlenin kullanıldığı tense yani zaman kavramıyla uyumlu bir cümle kurulmasıdır. As soon as kalıbının yer aldığı cümle ana cümle olarak adlandırılırken, geriye kalan kısım yan cümlecik şeklinde kabul görmektedir. Bu iki cümle arasında zaman uyumu olması son derece gereklidir.

As soon as kalıbı da, tıpkı as far as gibi; cümlenin başında ya da ortasında yer alabilmektedir. Formül olarak incelendiğinde ise:

 • As soon as cümle + cümle
 • Cümle, as soon as, cümle şeklinde kullanımlar söz konusudur.

She had to get a car as soon as possible.
Bir an önce bir araba alması gerekiyordu.

I’ll be back as soon as I can.
Elimden geldiğince çabuk döneceğim.

“I found it!” she exclaimed as soon as I answered her call.
“Buldum!” Aramasına cevap verir vermez haykırdı.

Fire her as soon as you’re elected the president.
Başkan seçilir seçilmez onu kovun.

Derin remained in a sour mood, and left the group as soon as possible.
Derin üzgün bir ruh halinde kaldı ve bir an önce gruptan ayrıldı.

İngilizcede As Well As Kullanımı

As well as yapısı, ise İngilizcede ve Türkçe anlamıyla yaygın olarak kullanılan yapılardandır. Türkçede ‘’olduğu gibi…-da -de…’’ şeklinde anlamlara gelmektedir. Diğer bağlaçlarda da olduğu gibi as well as bağlacı da, esas olarak iki cümleyi birbirine bağlama amacı gütmektedir.

Grammer yapısına bakılacak olunursa:

 • Cümle + as well as + cümle’ şeklinde kullanılmaktadır.

Bu kalıp cümleye ‘’birlikte, bu bir tarafa, ilaveten bu bir tarafa, olduğu gibi, gibi, kadar iyi, yanı sıra, hem… hem de… ‘‘ gibi pek çok anlam vermektedir. Aynı zamanda as well as; olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde de yer alabilmektedir.

I know you as well as I know anyone else.
Seni herhangi birini tanıdığım kadar tanıyorum.

He could be tender and thoughtful, as well as charming.
Büyüleyici olduğu kadar düşünceli de olabilirdi.

Send me men who know this city as well as he does.
Bana bu şehri onun kadar iyi bilen adamlar gönderin.

This wasn’t going as well as she had planned.
Bu onun planladığı kadar iyi gitmiyordu.

If you knew Mr. Yılmaz nearly as well as you think you do, you would know that he is actually very sensitive.
Yılmaz Bey’i sandığınız kadar iyi tanıyor olsaydınız, onun aslında çok hassas olduğunu bilirsiniz.

İngilizce Not As As ile ilgili Örnek Cümleler

Not as … as kalıbı Türkçe olarak ‘onun kadar değil’ anlamında gelmektedir. Burada da iki as sözcüğü arasına genellikle sıfat gelerek cümle kurulmaktadır. Not, İngilizcede bilindiği gibi olumsuzluk anlamı verilmek istendiğinde kullanılmaktadır. Bu yapının grammer olarak formülize edilmiş şekli ise:

 • Cümle + not as … as + cümle olarak görülmektedir.

Running is not as fast as biking.
Koşmak, bisiklet sürmek kadar hızlı değildir.

Canada is not as hot as Ecuador.
Kanada, Ekvator kadar sıcak değildir.

Hale is not as friendly as her husband.
Hale, kocası kadar arkadaş canlısı değildir.

Movies are not as interesting as books.
Filmler, kitaplar kadar ilgi çekici değildir.

Playing video games is not as good as exercising.
Video oyunları oynamak egzersiz yapmak kadar iyi değildir.

İngilizce As Konusu ile İlgili Örnek Cümleler

Aşağıda yer alan as ile ilgili cümleler kısmını inceleyiniz.

As the nation grew, so did what came to be called the American Dream.
Ulus büyüdükçe Amerikan Rüyası denen şey de büyüdü.

Her face warmed as she thought of it.
Aklına geldikçe yüzü ısındı.

As she left the kitchen, his voice followed her.
Mutfaktan çıkarken sesi onu takip etti.

He slapped her on the backside playfully as she passed.
Yanından geçerken şakacı bir şekilde onu tokatladı.

As a matter of fact, I did.
Aslında yaptım.

The shepherd did as he was bidden.
Çoban söylendiği gibi yaptı.

He deserves to be treated as a gentleman.
Bir beyefendi muamelesi görmeyi hak ediyor.

She works as a teacher in the kindergarten.
Çocuk yuvasında bir öğretmen olarak çalışıyor.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI